Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Däggdjur

- Varmblodiga, hög temperatur


- Tuggar mat innan sväljning


- Större hjärna


- Bäst utvecklad hörsel


- Går i dvala


- Större hjärna


- Diar ungarAnatomi (Däggdjur)

- 3 hörselben i mellanörat: hammare, städet och stigbygeln.


- Har 4 slags tänder: hörntänder, framtänder, kindtänder (premolarer och äkta kindtänder)


- Röda blodkroppar utan kärna


- Har mellangärde (muskler till respiration)


- Hår


- Olika körtlar i hud: doftkörtlar, talgkörtlar (fettsmörj), apokrina körtlar, svettkörtlar (finns hos primater), mjölkkörtlar


- Mjölkkörtlar producerar mjölk som ungar äter: växer och får i sig antikroppar

Kloakdjur

- Australien, Nya Guinea


- Näbbdjur, Myrpiggsvin


- Rovdjur

Näbbdjur (Kloakdjur)

- Lägger ägg


- Har näbb, kan känna av elektriska fält


- Giftkörtlar hos hanarMyrpiggsvin (Kloaksteg)

- Lång näbb


- Har taggar


- Äter termiter, myror

Pungdjur

- Har pung där ungar växer


- Ungar föds outvecklade, kryper till pungen


- Australien och Amerika


- Har moderkaka


- Två vaginor, vissa har två penisar

Fladdermöss

- Flyger aktivt


- Har flyghud som innehåller muskler


- 2 grupper: stora fladdermöss, små fladdermöss


- Stora fladdermöss har frukt som föda, lever i tropikerna


- Små fladdermöss, insektsätare och använder sig av ekolokalisering

Valar

- Mest anpassade för vattenliv


- Långsam förbränning av syre, mycket myoglobin i kroppen


- Tandvalar: har ekolokalisering (ljudet bildas i näsgångarna)


- Bardval: Ingen ekolokalisering, har inga tänder, men har barder