Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hva vil det si at klassifiseringen er internasjonal, og hvilke fordeler har dette?
Klassifiseringen er internasjonal på den måten at alle ordene er på latinsk, et dødt språk som aldri forandres og et språk alle kan lære seg. Dette er også fordelen.
Hva kjennetegner et vitenskapelig navn på en organisme?
Arts navnet består av to navn, et slektsnavn som står først og skrives med stor bokstav og andre navnet er arts-tillegget og skrives med små bokstaver.
Hva er de fem rikene som alt levende kan deles inn i?
Bakterieriket
Soppriket
Planteriket
Protisriket
Dyreriket
Hva er en art?
En art består av dyr som sammen kan få fødedyktige avkom som igjen kan få fødedyktige avkom og så videre.
Hvilke klasse tilhører amazon papegøyene?
Fugleklassen.
Hvilken rekke og klasse tilhører degusene?
Klasse: Pattedyr.
Rekke: Ryggstrengdyr.