Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back

(~が) 広まる [ひろまる]

Wijd verspreiden

様々[な] さまざま

Verscheidene

経済 けいざい

Economie

影響 えいきょう (~に影響する)


(~に影響を与える、~に影響を受ける)

Invloed, effect, inslag (beïnvloeden)


(Een invloed hebben op, beïnvloed worden door)

元 もと

Oorsprong, origine, wortel (overdrachtelijk)

翻訳 ほんやく (~を、~に翻訳する)

Geschreven vertaling (vertalen)

読者 どくしゃ

Lezer

(~を) 増やす [ふやす]

Toenemen, vermeerderen

欧米 おうべい (欧米人)

Europa en de V.S. (Europeanen en Amerikanen)

少年 しょうねん

Jongeman, jonge jongen

少女 しょうじょ

Jongedame

出版 しゅっぱん (~を出版する)

Publicatie, uitgave (publiceren, uitgeven)

(~を) 開く [ひらく]

Openen, openslaan (van een boek bijv.)

魅力 みりょく

Aantrekking, fascinatie

方法 ほうほう

Methode, manier, plan

第二次世界大


(だいにじせかいたいせん)

De Tweede Wereldoorlog

医学 いがく

Geneeskunde

ー家 (ーか)

Specialist (suffix)

(~が) 亡くなる (なくなる)

Sterven (beleefd; eufemisme)

作品 さくひん

Een werk, compositie

虫 むし

Insect

丸い [まるい]

Cirkelvormig, rond

鼻 はな

Neus

人物 じんぶつ

Figuur, karakter (uit de geschiedenis, een roman, een toneelstuk enz.)

SF エスエフ

Science-fiction

~年代 [~ねんだい]

De jaren (huppeldepup, '20 bijvoorbeeld)

きっかけ

In gang zetten "trigger"

放送 ほうそう (~を放送する)

Uitzending (uitzenden)

哲学 てつがく

Filosofie

芸術 げいじゅつ

De schone kunsten, zaken als dans en zang (schilderijen = 美術)

宇宙 うちゅう

Het heelal, universum

テーマ

Thema

命 いのち

Leven

人類 じんるい

De mensheid, mensen

未来 みらい

De toekomst (vele malen verder dan 将来)

深い [ふかい]

Diep

すばらしい (素晴らしい)

Geweldig, fantastisch, super

世の中 [よのなか]

De maatschappij, de wereld

愛情 あいじょう

Liefde, affectie

(~を) 超える [こえる]

Overtreffen, te boven gaan


様子 ようす

Aspect, staat, voorkomen

動作 どうさ

Acties, bewegingen

(~に) 入る [はいる]

Binnengaan, aansluiten, bijgesloten worden

世界一 [せかいいち]

De beste ter wereld (je kunt er ook een ander nummer achter plaatsen)

もともと

Oorspronkelijk, vanaf het begin

傾向 けいこう

Neiging, trend om

(例を) 挙げる [あげる]

(Een voorbeeld) geven

イメージ

Afbeelding, indruk, imago

(~が、~に) 伝わる [つたわる]

Langskomen, geïntroduceerd worden, doorgegeven worden

機会 きかい

Kans, gelegenheid, mogelijkheid

適当(な) [てきとう(な)]

Geschikt, gepast

(~が) 鳴く [なく]

Zingen, huilen (van vogels, dieren)

いびき (いびきをかく)

Het snurken (snurken)

夜中 よなか

Laat in de nacht

階段 かいだん

Trap

上がり下り [あがりおり]


(上がり下りする)

Het op en neer gaan (op en neer gaan)

まじめ(な)

Serieus, ernstig

(~が) つまる

Verstopt zijn (van een douche enz.)

血液型 けつえきがた

Bloedgroep

性格 せいかく

Karakter, persoonlijkheid

(~が) 当たる [あたる]

Tot waarheid geworden, juist raden

占い [うらない]

Waarzeggerij

(~と) 付き合う [つきあう]

Associëren met, omgaan met, omgang hebben met

(~に) もてる

Populair zijn (bij vrouwen, mannen enz.)

ー位 (ーい)

Plaats op de rangorde (suffix)

(~が) 流行る [はやる]

Bloeien, in de mode zijn, populair zijn