Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ぎじゅつ (技術)

Technologie, vaardigheid, techniek

はったつ (発達) [~が発達する]

Ontwikkeling, groei (ontwikkelen, groeien)

かいじょう (会場)

Plaats van een evenement

(えを) 描く (絵を描く)

Tekenen, schilderen

(~を) しゅじゅつ (手術)

Operatie (opereren)

じっさいに (実際に)

Eigenlijk, echt, praktisch

しゃかい (社会)

Maatschappij

かつやく (活躍する)

Actief zijn, actief deelnemen aan

るすばんをする (留守番をする)

Op iemands huis passen (als diegene weg is)

(~を) はこぶ (運ぶ)

Dragen

にんげん (人間)

Mens

くらす (暮らす)

Leven

とし (年)

Leeftijd

け (毛)

Haar, bont

(~に) さわる (触る)

Aanraken, voelen

くび (首)

Nek

(~を) うごかす (動かす)

Verplaatsen

こえ (声)

Stem

まわり (周り)

Omgeving

(~が) あつまる (集まる)

Verzamelen

どうぶつ (動物)

Dier

アレルギー

Allergie

だいじょうぶ[な] (大丈夫[な])

In orde, oké

だいじ[な] (大事[な])

Belangrijk

こうか (効果がある)

Effect, inslag (effectief zijn)

(~に) のる (載る)

Verschijnen (in tijdschriften enz.)

にゅうがく (~に入学する)

Toelating tot school/universiteit

ごうかく (~に合格する)

Een tentamen/examen halen

おいわい (お祝い)

Viering, cadeau ter felicitatie

はじめて (初めて)

Voor de eerste keer

さいしょ (最初)

Het begin, eerst

なまえ を つける (名前をつける)

Iets noemen, een naam geven

りかい (~を理解する)

Begrijpen

(~が) うごく (動く)

Bewegen

ざんねん[な] (残念[な])

Helaas, jammer, teleurstellend, spijtig

これから

Vanaf nu, in het vervolg, voortaan

(~が) うまれる (生まれる)

Geboren worden

えんそう (~を演奏する)

Muzikaal optreden (een muziek instrument bespelen)

がくしゅう (~を学習する)

Studie (leren, studeren)

しょくじ (食事)

Maaltijd

さいこう[の] (最高[の])

Het hoogste, maximaal, de beste, de grootste

あんない (~を案内する)

Rondleiding, begeleiding (rondleiden)

けが (怪我をする)

Verwonding (gewond raken)

(~を) まもる (守る)

Beschermen, verdedigen

もんだい (問題)

Probleem, vraagstuk

(~に、~を) たのむ (頼む)

Verzoeken, om een gunst vragen

ーくん (君)

Achtervoegsel voor mannen voor personen van dezelfde of lagere status als jij

(~を) まちがう (間違う)

Een fout maken

チェック (~をチェックする)

Nakijken

はつおん (~を発音する)

Uitspraak (uitspreken)

べんきょうになる (勉強になる)

In staat zijn om (veel) te leren

はっぴょう (~を/について発表する)

Presentatie, aankondiging, publicatie (presenteren, aankondigen, publiceren)

このあいだ (この間)

Recentelijk, onlangs

うんてんめんきょ (運転免許)

Rijbewijs

リサーチ (~についてリサーチする)

Onderzoek (onderzoek doen)

きじ (記事)

Artikel