Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Be in favour of

Być za czymś

Efficient

Wydajna

Besides being

Oprócz bycia

A lot more convenient

O wiele bardziej wydajna

However

Jednak

Perform human tasks

Wykonywać ludzkie zadania

Unacquaintence

Nieznajomość

Despite

Pomimo

Long term Effects

Długotrwały wpływ

They help us feel safe

Pomagają nam czuć się bezpiecznie

They provide

Zapewniają

A level of security

Zapewnić pewien stopień bezpieczeństwa

Facilitate communication

Ułatwiają komunikacje

Reply

Odpowiedzieć

Important message

Ważna wiadomość

Anywhere

Gdziekolwiek

Become addicted to

Uzależnić się od

Monthly service rate

Stawka za obsługę miesięczna

High

Wysoka

Monthly bills

Miesięczne rachunki

Phonecard usage

Użytkowanie karty SIM

The radiation

Promieniowanie

Harmful

Szkodliwe

Cause accidents

Powodować wypadki

Distract drivers

Rozpraszać kierowców

Annoy

Irytować

People walk down the the street

Ludzie idą ulica

With they eyes glued

Z przyklejonymi oczami

They dont socialise

Nie udzielają się towarzysko

Wisely

Mądrze

Daily lives

Codzienne życie

In terms of

Pod względem

Are assets to our lives

Są cennym nabytkiem w naszym życiu

Without a doubt

Z pewnością

Offers

Przynoszą

Certain benefits

Pewne korzyści

Youngsters

Młodzi

Develop

Rozwijają

Logic and problem-solving skills

Zdolności logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów

Overcome

Pokonywać

Real life difficulties

Problemy w prawdziwym życiu

Relief from stress

Ulga w stresie

Extremely additive

Niezwykle uzależniające

Time - consuming

Czasochłonne

May neglect schoolwork

Zaniedbywać szkole

They may forget

Mogą zapomnieć

To eat properly

O właściwym odżywianiu

Violence

Przemoc

Insensitive to

Niewrażliwy na

Pain and suffering of others

Ból i cierpienie innych

Entertaining

Rozrywka

Provided

Jeśli

Enjoy them in moderation

Bawić się nimi z rozwaga

Digital technology

Technologia cyfrowa

Is advancing

Posuwa się na przód

So rapidly These days

Bardzo gwałtownie obecnie

We are noticing

Zauważamy

Recent years

W ostatnich latach

New gadgets are being released all the time

Nowe gadżety są wypuszczane na rynek cały czas

A valuable tool

Cenne narzędzie

For people of all ages

Dla ludzi w każdym wieku

The age of the Gadget

Epoka gadżetów

Technology makes a lot of things easier

Technologia czyni wiele rzeczy łatwiejszymi

It saves our time

Oszczędza nasz czas

In excess

W nadmiarze

A balance

Równowaga

So that

Aby

It doesnt rule our lives

Nie rządziła naszym życiem

Each video

Każde wideo

Featured

Pokazywało

Funny moment

Zabawny moment

Channel

Kanał

Became hugely popular

Stał się ogromnie popularny

A feature film

Film fabularny

The film features Di Caprio

W filmie występuje Di Caprio

To display / to advertise / to appear

Inne formy to feature

They expanded

Powiększyli

The photograph

Fotografia

To 4 times its actual size

4 razy

Modern means of communucation

Nowoczesne środki komunikacji

In comfort of your own home

W komforcie twojego własnego domu

Face to face communication

Komunikacja twarzą w twarz

They form

Tworzą

Stronger relationships

Silniejsze relacje

Lean over

Pochylać się nad

To point

Wskazuje

Probably

Prawdopodobnie

Research for

Poszukiwać

Using the internet

Używając internetu

They both

Oboje

Game controllers

Sterowniki gier

A bowl of crisps

Miska z czipsami

They Look like they are having a lot of fun

Wyglada, ze dobrze się bawią

Have phone to ear

Mieć telefon przy uchu

Have a laptop on the lap

Mieć laptopa na kolanach

Teenagers

Nastolatki

Hanging out outdoors on some benches

Spędzające czas na ławce

Whereas

Za to

It won’t turn on

Nie włącza się

Do you hear any sounds?

Czy słyszy Pan jakieś dzwieki?

Are There any lights flashing?

Czy migają jakieś światełka?

The power cable

Kabel zasilania

Charger

Ładowarka

Please accept my apology

Proszę przyjąć moje przeprosiny

Reolace the phone

Wymienić telefon

Dit it make any noise?

Czy wydał jakiś dźwięk?