Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back


Redogör för L & G: syn på värdet av gruppbelöningar vs individuella belöningar

Enligt L & G kan en gruppbelöning vara nyttig för att poängtera att arbetet vilar på att alla bidrar för en gemensam slutprodukt. Dessvärre kan detta vara svårt, eftersom många projekt i sig är väldigt självständiga. Det kan vara svårt att se vem som bidrar mer, och faktiskt förtjänar extra belöning. Känner man att man bidrar mer än andra i ett team, kan en gruppbelöning rent av dra ner på motivationen. Som ledare kan man därför ge individuella belöningar på andra vis än bara ekonomiskt, som är lite mer diskreta. Flexibilitet, att låta en anställd få arbeta hemifrån kan vara ett exempel på detta.


Görling talar en del om tidsestimering, så även L & G. De behandlar båda estimeringsmodellerna Bottom Up respektive Top Down. Förklara begreppet Top Down och förklara för och nackelar med det.

Top Down bör ses som en inställning där man först behandlar och ser den övergripande bilden, och uppskattar hur lång tid det tar att genomföra. Med hjälp av erfarenhet och information kan man uppskatta projektets tidsram och kostnad.Fördelarna kan vara:


- Att den första implementeringen blir som en monter för den senare lösningen.


- Drift och underhållsresurser är inte lika initialt påverkade som vid en Botten Up estimering.Nackelar kan vara:


- Estimeringen ger begränsad täckning i de första faserna.


- Implementationskostnaden kommer förmodligen bli högre än uppskattat.


SCRUM är en ”populär lättviktig process” (Görling). Scrum ingår i en grupp arbetsmodeller som brukar kallas ”agila”. Dessa har några egenskaper och karakteristiska som skiljer sig från traditionella, iterativa metoder (både vattenfallsmodellen och RUP är sådana). Ge exempel på en uppenbar skillnad och förklara hur skillnaden påverkar projektstrukturen och projektgenomförandet (och därmed hur projektet bör ledas).

Öppenhet kan vara en tydlig skillnad mellan exempelvis Vattenfallsmetoden och SCRUM. I SCRUM använder man sig av en ”backlog”, vilket omfattar alla önskemål och förändringar av produkten. Till skillnad ifrån Vattenfallsmetoden får arbetsgruppen större förståelse och inblick vid utveckling.Uppdelningen i Scrum skiljer sig mot Vattenfallsmetoden. Här är det istället uppbyggt likt en platt hierarki vilket att informationen flödar fritt mellan avdelningar. Detta bidrar till att flexibiliteten ökar. I vattenfallsmetoden arbetar ofta projektledaren med en stängd projektgrupp.


Vilka skäl kan finnas att INTE använda sig av en matrisorganisation i ett projekt?

En matrisorganisation är en organisation där de anställda kan vara ansvariga inför mer än en chef, det kan vara en projektledare eller administrativ chef tex.Fördelar:


- Resurser kan delas över flera projekt samt i den befintliga arbetsgruppen


- effektivitetNackdelar


- Intern maktkamp


- Olika projektchefer tänker på sitt egna projekt och inte företaget i stort och anser att sitt projekt är den största prioriteten


- Man blir tillsagd av olika chefer med olika direktiv, blir svårt att veta exakt vad man ska göra vilket kan leda till stressDessa nackdelar är då skäl nog att inte använda sig av en matrisorganisation i ett projekt.

L & G anger tre huvudsakliga resursbegränsningsfaktorer: projektdeltagare, material och utrustning. Exemplifiera helt kort dessa faktorer i ett tänkt IS/IT projekt.

Projektdeltagarna innehar fel eller för lite kompetens för projektet.


Man missbedömer projektkostnaderna vilket kan leda till brist på material och utrustning.


Utrustning och material är en nödvändighet och brist på detta kan leda till ett förlängt projekt och ökade kostnader.

G & L anger fem starka kännetecken på ett projekt, vilka?

SMART


Smart är en ursprungligen engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. Bokstäverna står för:


Specific – Att man sätter ett mål, ett objektiv som man strävar mot.


Measure – Att man kan mäta hur långt man har kommit i projektet.


Assignable – Att man ger direktiv om vem som ska göra vad


Realistic – Det som man kan göra med de resurser man har tillgängligaTime-Related - Att man specificerar när saker och ting ska vara slutförda


När man vill snabba upp ett projekt kan man göra på olika sätt. Ange två sätt att nå till deadline snabbare om det är resurstillgångarna som är flaskhalsen.

Att man tilldelar projektet en större budget


Har tillgång till och tar in mer kompetent personal


Gruppbeslut ( en teknik för att fatta beslut i en arbetsgrupp) innebär fyra steg. Det första är problemidentifikation den sista är uppföljning. Vilka är de två andra stegen som påtalas i boken?

Problemidentifikation – Identifiera problem


Generating alternatives – Man kommer på olika lösningar på problemen


Reaching a decision – Man kommer överens om ett gemensamt beslut


Followup – När beslutet är taget så utvärderar man vad som faktiskt skedde, misslyckades man måste man ta reda på varför och ta med sig till nästkommande beslut. Utvärdering


Projektstyrning är inte riktigt samma sak som projektledning. Förklara helt kortfattat vad projektstyrning( project control) innebär!


Projektstyrning är som att styra ett skepp. Man gör hela tiden små kursändringar för att vara på rätt kurs för att nå den slutgiltiga destinationen. Man måste hela tiden hålla koll på att man är på rätt kurs och se vad för problem som kan ligga framför.

Olika utvecklingsmodeller ställer olika krav på projektorganiseringen. Om du väljer en lättviktig, agil utvecklingsmodell, hur bör du organisera ditt projekt? Svara kortfattat och övergripande.

Kunden/användaren är inte helt säker på hur slutprodukten ska bli vilket kräver ett mycket nära samarbete med kunden/användarna.


Man behöver vara bered på att hela tiden göra ändringar för att möta nya krav och önskemål


Små teams då bäst arkitektur och design framträder ur självorganiserade team.


Ha en stark kommunikation face-to-face mellan alla inblandade i projektet.