Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Fetret devrini sona erdirdiği için osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak sayılan padişah kimdir

Çelebi mehmet

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için Aydın, menteşe ve Saruhanoğullarına son verdi

Çelebi mehmet

Venedik ile ilk deniz savaşı

Çalı Bey Savaşı

Osmanlının deniz gücünün Venedik ile savaşamadığını gösteren savaş

Çalı Bey Savaşı

Osmanlıda ilk dini nitelikli toplumsal ayaklanma

Şeyh Bedreddin isyanı

Düzmece Mustafa isyanı kimin zamanında çıktı

Çelebi mehmet

Düzmece Mustafayı idam ettiren padişah

İkinci murat

Edirne Segedin anlaşmasını imzaladı

İkinci murat

Bu anlaşmaya göre osmanlı Devleti ile Macaristan arasında on yıl boyunca savaş yapılmayacak kararı alındı.

Edirne Segedin

Tahtı 12 yaşındaki oğluna bırakan padişah

İkinci murat

1444 te yapılan hangi savaşta osmanlı Devleti Haçlılara mağlup oldu

Varna savaşı

İlk yeniçeri isyanı hangisidir

Buçuktepe isyanı

Hangi savaşta balkanlar kesin türk yurdu haline gelmiştir

İkinci kosova

Miryakefelon savaşı ile hangi savaş arasında benzerlik vardır

İkinci kosova

Türkler hangi savaşla ikinci viyana kuşatmasına kadar taarruza, Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir

İkinci kosova

İkinci murata ikinci kosovada hangi lakap takıldı

Kara Murat


Hayır babası

Kuruluş dönemi osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında yaşanan savaşlar sırasıyla hangileridir

1364 Sıpsındığı


1389 I. kosova


1396 Niğbolu


1402 Ankara


1444 Varna


1448 II. kosova

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi Haçlılar ile olan savaşlar nasıl kodlanır

SINAV 2

Fatih sultan mehmet mahlası nedir

Avni

Fatih sultan mehmet kime harita çizdirdi

Trabzonlu bilgin Amirutzes

İstanbulun fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir

Venedik ve Eflak gibi prensliklerle anlaşma yapıldı.


Şahin topları döküldü


Mancınık ve hareketli kuleler inşa edildi


400 parçalık donanma hazırlandı


Avrupa devletleri ve Anadolu beylikleri ile saldırmazlık anlaşması imzalandı


Rumeli hisarı yapıldı


Rumeli hisarı diğer adı nedir

Boğazkesen

Bizans imparatorluğunun aldığı önlemler nelerdir

Grejuva ateşi çoğaltıldı


Haliçe zincir çekildi


Avrupadan yardım istendi


İstanbul surları güçlendirildi


Katolik ve Ortodoks kiliseleri birleştirildi

Fetih öncesi Bizanslı yüksek dereceli devlet memuru Grivas Notaras ne dedi

İstanbulda Kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim.

Fatihe yaptığı seferlerden dolayı hangi ünvanlar verildi

Sultanül Bahreyn


Hakanül Berreyn

Fatih döneminde su yolları sorunu sebebiyle kimlerle ilişkiler gerildi

Karamanoğulları


Dulkadiroğulları


Memluklar

Fatih kimi hangi savaşta mağlup ederek doğu Anadoluyu egemenliği altına aldı

Akkoyunluları otlukbeli savaşında

İstanbul fethinin sonucunda fatih ne ünvanı aldı

Anadolu'nun kralı anlamına gelen Rum Kayseri

İstanbul fethi sonucunda Rum patriği kim oldu

Genadyos

İstanbul fethi sonucunda Ermeni patriği kim oldu

Ovakim

Boğazlar ve ipek yolu hangi olayla osmanlıya geçti

Istanbulun fethi

Boğazlar ve ipek yolunun ele geçmesiyle Avrupada ne başladı

Coğrafi keşifler

Feodalite hangi olay sonucunda zayıflamaya başladı

Istanbulun fethinde topların surları yıkabileceğinin anlaşılaması üzerine başladı

İstanbuldan kaçan bilim adamları neye sebep oldu

İtalyaya giderek Rönesansın başlamasına sebep oldular

Fatih zamanında hangi saray yapıldı

Topkapı Sarayı

İlk altın para ismi nedir

Sikkei hasane

İlk defa iltizam sistemi ne zaman uygulandı

Fatih sultan mehmet

İlk müsadere sistemi ne zaman uygulandı

Fatih sultan mehmet

Cülus bahşişi vermek ne zaman yasalaştı

Fatih sultan mehmet zamanında

Divana nişancı atandı. Sadrazamlar divana başkanlık etmeye başladı

Fatih sultan mehmet

Örfi hukuk kuralları ne zaman yazılı hale getirildi

Fatih sultan mehmet zamanında

Yazılı hale gelen kuralların ismi nedir

Kanunnamei Ali Osman

Fatih zamanında hangi medreseler açıldı

Sahnı Seman medresesi ve Tetimme medreseleri açıldı

Osmanlının imtiyaz verdiği ilk devlet hangisidir

Venedik

Osmanlıda ilk elçiliği kim açtı

Venedik

İstanbuldaki Venedik elçisine ne denildi

Balyos veya Baylos

Cem sultan olayı kimin döneminde oldu

II. Beyazıt

Karamanoğullarına ne zaman son verildi

II. Beyazıt

Şah kulu isyanı

2. Beyazıt

Yükselme döneminde duraklama dönemi olarak tarihe geçen dönem hangisidir

2. Beyazıt

8 yıla 80 yıllık iş sığdırmış padişah kimdir

Yavuz sultan selim

Celali isyanları kimin zamanında başladı

Yavuz sultan selim

Çaldıran savaşı kimin döneminde kimle yapıldı

Yavuz sultan selim döneminde Safevilerle (İran) yapıldı

Dulkadiroğullarına hangi savaşla kimin döneminde son verildi

Turnadağ savaşı ile yavuz sultan selim döneminde son verilmiştir

Tebriz Nakkaşhanesindeki sanatçıları istanbula getiren padişah kimdir ve hangi savaştan sonra getirdi

Yavuz sultan selim Çaldıran Savaşından sonra getirdi

Mercidabık Savaşı ne zaman yapıldı

Yavuz sultan selim zamanında yapıldı

Mercidabık Savaşı kiminle yapıldı

Memluklerle yavuz sultan selim döneminde yapıldı

Mercidabık Savaşı sonucunda neler oldu

Halife esir alındı


Yavuz sultan selim şamda muhyiddin Arabi inin mezarını buldurup üstüne türbe ve külliye yaptırdı

Ridaniye savaşı kimin döneminde kimle yapıldı

Yavuz sultan selim döneminde memluklerle yapıldı

Memlukler hangi savaş sonucunda yıkıldı

Ridaniye savaşı

Halifelik hangi savaş sonucunda osmanlıya geçti böylece teokratik devlet anlayışı güçlendi

Ridaniye savaşı

Hangi olay sonunda baharat yolu osmanlıya geçti

Ridaniye savaşı

Hangi olay sonunda baharat yolu osmanlıya geçti

Ridaniye savaşı

Hangi olay sonucu kutsal emanetler istanbula getirildi

Ridaniye savaşı

Mısırın emanetleri hangi savaş sonucunda osmanlıya getirildi

Ridaniye savaşı (hırkayısaadet dairesine)

Venediğin Kıbrıs için memluklere ödediği verginin osmanlı Devletine ödenmesine karar verildi

Ridaniye savaşı

Ridaniye savaşı olurken avrupada yaşanan sel gelişme nedir

Reform

"kim ki torunlarımdan hazineyi benim kadar doldurursa kapılar onun mührüyle, dolduramazsa benim mührümle mühürlenmeye devam etsin." sözünü kim söylemiştir

Yavuz sultan selim