Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back

aanleiding

occasion

belang

significance

beroemdheid

celebrity

bezwaar maken tegen

object to

bijna hetzelfde als

similar to

bijwonen

attend

collega

peers

genomineerde

nominees

inderdaad

indeed

instructies

directions

intussen

in the meantime

jaarlijks

annual

kennelijk

apparently

lidmaatschap

membership

geldig

legitimate

meedogenloos

ruthless

vermijden

avoid

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen

potential

namens

on behalf of

openbaar

public

opleiding

training

passend

appropriate

prikkelbaar

touchy

rampzalig

disastrous

regelmatig

frequently

toegangsprijs

entrance fee

toeval

coincidence

uitdelen

hand out

vergelijken

compare

verhogen

boost

verlengen

extend

vertragn

delay

vooraanstaand

distinguished

voorspellen

predict

weergeven

reflect

wereldwijd

global

acknowledge

erkennen

advance

bevorderen

advocate

voorstander

affirm

bevestigen

appraisal

beoordeling

assassination

moord

banquet

een feestelijke, officiële maaltijd

cherish

koesteren

compile

samenstellen

controversy

verdeelheid

coverage

verslaggeving

craft

ambacht

depiction

beschrijving

disrupt

verstoren

distinction

aanzien

distinctive

apart

embrace

onarmen

enraptured

dolenthousiast

extend

uitbreiden

gesture

gebaar

merit

verdienste

outstanding

uitstekend

postpone

uitstellen

receipt

ontvangst

reputable

fatsoenlijk

scholarly

wetenschappelijk