Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back
this year
今年


jīn​nián​
yearnián​
agesuì​
how is...
怎么样


zěn​me​yàng​
today
今天


jīn​tiān​
class, lessonkè​
week
星期


xīng​qī​
morning
上午


shàng​wǔ​
above, lastshàng​
afternoon
下午


xià​wǔ​
below, nextxià​
sunday
星期日


xīng​qī​rì​
day of the monthhào​
birthday
生日


shēng​rì​
to be bornshēng​
how old
多大


duō​dà​
to be born
出生


chū​shēng​
to go out, to come outchū​
to be born in the year ofshǔ​
get together, party
聚会


jù​huì​
meetinghuì​
to congratulate
祝贺


zhù​hè​
to wishzhù​
to participate, to attend
参加


cān​jiā​
modal partical/aspect particalle​
to eatchī​
cake
蛋糕


dàn​gāo​
eggdàn​
to buymǎi​
bottlepíng​
red wine
红葡萄酒


hóng​pú​tao​jiǔ​
redhóng​
grape
葡萄


pú​tao​
wine or liquorjiǔ​
beijing
北京


Běi​jīng​
happy
快乐


kuài​lè​
pretty, beautiful, nice
漂亮


piào​liang​
roast duck
烤鸭


kǎo​yā​
duckyā​
to drinkhē​
againzài​
(birthday) longevity noodles
寿面


shòu​miàn​
noodlesmiàn​
evening
晚上


wǎn​shang​
chinese food
中餐


Zhōng​cān​
western food
西餐


xī​cān​
teachá​
coke
可乐


kě​lè​
sprite
雪碧


xuě​bì​
beer
啤酒


pí​jiǔ​
hamburger
汉堡


Hàn​bǎo​
hotdog
热狗


rè​gǒu​
bread
面包


miàn​bāo​
milk
牛奶


niú​nǎi​
cooked rice
米饭


mǐ​fàn​
fruit


guǒ​
noonwǔ​
insect, wormchóng​
earěr​
to begqǐ​
corpseshī​
headtóu​
tilewǎ​
he (his), she (her)qí​