Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Språkcentrum i hjärnan brukar förläggas till två lokaler. Vilka?


Frontal- och temporallob i dominant hjärnhalva

Vad kännetecknar en central facialispares?


Svårt att grimasera på motsatt sida som nervskadan

funktioner brukar huvudsakligen förläggas till frontalloben?


Personlighet, styrning av viljemässig motorisk aktivitet, impulskontroll

Lillhjärnans huvudsakliga funktion är

Koordination, balans, kontroll av muskeltonus

Kranialnerver

1. Lukt


Syn


Ögonmuskel


Rullmuskel


12. Tungan
http://nervsystemet.se/nsd/structure_164

Ögon