Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Skador av alkohol i hjärnan?
HJÄRNANSKADOR - är relativt vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol under många år i följd. Först brukar närminnet - det vill säga förmågan att komma ihåg saker som ligger nära i tiden - drabbas. Detta beror ffa på B1 (thiamin) vitaminbrist. Leder till Wernicke-Korsakoff syndrom.

FÖRSTÖR ALKOHOL NERVCELLER?
svagt vetenskapligt underlag där de flesta undersökningar är på djur eller kulturer av hjärnceller.
Badsberg Jensen och medarbetare räknade hjärnceller och vit substanst på11 alkoholister och 11 kontroller. Antalet hjärnceller skiljde sig inte åt i de båda grupperna men mängden vit substans var klart minskad i alkoholistgruppen. Volymen på ventriklarna, var dessutom 26% större i denna grupp.

LILLHJÄRNAN - balanssvårigheter och nedsatt förmåga att samordna muskelrörelser kan uppträda.
Akut omhändertagande vid?
ABSTINENS
Tidiga tecken (dag 1-2): tremor, oro, hallucinationer, kramper
Sena tecken (dag 2-4): svettningar, ökad autonom aktivitet, delirium tremens
Inläggningskriterier: tidigare svår abstinens, stigande puls >115, > 3 promille BAC, blandintox, somatiska och/eller psykiatriska komplikationer
Alkoholberoende enl. ICD 10
3 av 6 kriterier under senaste året
Tolerans
Abstinenssymtom
Alkoholbegär ”sug”
Kontrollförlust
Fortsatt konsumtion trots skador
Mycket tid för festande/andra saker försummas
Alkoholmissbruk enl. DSM IV
Ett av följande 4:a kriterier under senaste året

Upprepad användning som leder till misslyckat fullföljande av sina skyldigheter
Upprepat användande i riskfyllda situationer, ex.vis arbetsliv eller bilkörning
Upprepade kontakter med rättsväsendet pga missbruket
Fortsatt användning trots återkommande problem
Viktigt vid tvångsåtgärder?
Att man kontinuerligt informerar pat. samt förklarar efteråt vad man gjort och varför.

Drogtest - förklara varför. Inte i syfte att sätta dit, utan t.ex. interaktionen med annan psykofarmaka.
Viktigt vid omhändertagande och omvårdnad av missbrukare?
Lära känna patienten -> sätta sig ner med denne i lugn och trygg miljö fri från alltför många andra sinnesintryck:
- få en förståelse för pat livserfarenheter, värderingar, attityder till droger beh.
- skapa förtroende,

Viktigt att man besitter:
- god kunskap om drogmissbruk och beroende. Tänker över sina egna värderingar. Viktigt med tålamod.

- Stödja, uppmuntra familj och anhöriga (medberoende).
Heroin
Kända effekter:
Effekten vid användning beror på användarens sinnesstämning, på sällskapet, och på om användaren har använt heroin förut. För den som inte gjort det kan ruset innebära en känsla av att alla bekymmer försvinner, all smärta, ångest, tristess och leda är borta, och personen känner en varm våg av lättnad och intensivt välbefinnande. Vid stora doser känner användaren sig varm, är omväxlande pigg och sömnig och känner sig torr i munnen. Efter ungefär en månads användning blir det betydligt sällsyntare med sådana känslor under ruset, och det fortsatta umgänget med drogen består av försök att åter få uppleva det första ruset.

Biverkningar:
Heroin är mycket beroendeframkallande, och den som har blivit beroende (heroinist) måste fortsätta för att slippa abstinensbesvär: muskelvärk, kallsvett, diarré, illamående, feber, kramper, gåshud och sömnlöshet. Beroendet orsakas av heroinets inverkan på det centrala nervsystemets opioidreceptorer, vilka är mål för de naturligt förekommande endorfinerna. Heroinet tar endorfinernas plats och gör brukaren lika beroende av heroinet som alla människor är beroende av det kroppsegna endorfinet. Den som är en regelbunden användare kan få abstinensbesvär bara några timmar efter senaste doseringen.
Förutom beroendet är de kända biverkningarna av rent heroin förstoppning, svårighet att kasta vatten, störningar i andningen, risk för överdosering, minskning av pupillens diameter mios, mensrubbningar, minskad sexlust, kräkningar utan illamående av den typ som drabbar alkoholister. Heroin har dock liten eller ingen påverkan på de kroppsliga organen som levern eller njurarna. (Dock påverkar det CNS i den grad att kroppens egna endorfinproduktion nästan eller helt slutar tillverka endorfin.)[2].Vid missbruk av drogen, om den används rekreationellt har heroin ingen större negativ påverkan på något organ. Men det livet som många heroinister lever gör att det är skadligt, prostitution, våld, stölder och konstanta på-och avtändningar. Heroinmissbrukare lider ofta av förstoppning som en konsekvens av missbruket.
Efter ett par minuter har kroppen brutit ner heroinet till 6-acetylmorfin och morfin, så själva effekten är efter de första minuterna i stort sett den samma som ett morfinrus. Den stora skillnaden ligger i den första kraftiga vågen av euforiskt välbefinnande som heroin ger strax efter injektionen. Morfin ger också en stor våg av eufori och välbefinnande, men inte lika intensiv som diacetylmorfin (heroin) ger. Då många användare lever i miljöer som inte gynnar ett säkert användande av heroin kan de utsättas för betydliga risker. Man kan få bl.a. HIV/AIDS och Hepatit C om man delar sprutor med en annan missbrukare som har någon sjukdom som smittar via blodskontakt, användaren kan missbedöma sin toleransnivå och överdosera, vilket förlamar och slår ut andningsreflexen (andningsdepression) och leder till kvävning om användaren inte får snabb hjälp. Detta är särskilt farligt efter "avtändningar", då missbrukarens tolerans mot drogen försvunnit. En annan riskfaktor med intravenös administrering av heroin eller andra droger är risken för blodförgiftning om inte injektionsstället rengjorts tillräckligt.