Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken even groot
In een gelijkzijdige driehoek zijn de drie hoeken even groot, namelijk 60°
De som van de hoeken van een vierhoek is steeds 360°
In een gelijkbenig trapezium zijn de basishoeken even groot
In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang
In een parallellogram zijn de overstaande hoeken even groot
In een parallellogram delen de diagonalen elkaar middendoor
In een rechthoek zijn de diagonalen even lang en delen ze elkaar middendoor
In een ruit staan de diagonalen loodrecht op elkaar en delen ze elkaar middendoor
In een vierkant zijn de diagonalen even lang, staan ze loodrecht op elkaar en delen ze elkaar middendoor
De som van de hoeken van een driehoek is steeds 180°