Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
se réveiller
budzić się
se lever
myć się
se laver
myć się
s'habiller
ubierać się
prendre le petit déjeuner
jeść śniadanie
sortir (de)
wychodzić (do)
aller au travail
iść do pracy
travailler
pracować
étudier
studiować
déjeuner
lunch
se reposer
odpoczywać
retourner / rentrer
wracać
chez soi
do siebie
faire le ménage
sprzątać
dîner
kolacja
regarder la télé
oglądać telewizję
se promener
spacerować
lire un livre
czytać książkę
rencontrer des amis
spotykać przyjaciół
se déshabiller
rozbierać się
prendre la douche
brać prysznic
se coucher
kłaść się spać
s'endormir
zasypiać
dormir
spać