Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nämn atomens delar
Protoner finns i atomkärnan och elektroner kretsar runt den. Antalet protner bestämmer vilket atomslag det är. Protoner är positiva och elektroner negativa, eftersom atomen har lika många elektroner och protner är den oladdad.
Periodiska systemet sorterar atomer
Alla atomslag i en grupp har liknande egenskaper t.ex ädel gaser.
Elektronerna runt atomkärnan finns i olika skal i det innersta skalet rums två elektroner i de övriga rmys åtta. Elektronerna i det yttersta skalet kallas valenselektroner alla atomslag i en grupp har lika många valens elektroner.
Molkeylbindning förklara
Atomer vill helst ha fulla elektron skal det kan de få genom att molekylbindningar till andra atomer. I en molekylbindning delar två atomer på två elektroner. När atomerna får fulla skal liknar de ädelgasatomer man säger att de har ädelgasstruktur.
Jonbindning och metall bindning
Atomer kan l'mna eller ta upp elekttroner fär att få fulla skal då blir atomerna laddade och kallas joner.

Laddningen på en jon skrivs upphöjd t.ex Na+

En positiv och negativ jon dras till varandra och bildar jonförenining jonföreningar har inga molekyler utan bildar stora kristaller.

I en metall söååer metallatomerna ifrån sig sina valens elektronertill ett gemensamt elektron hav som håller ihop alla atomerna det kallas metallbinding.
Neutroner,isotoper och atommassor
I atomkärnan finns det oladdade partiklar som heter neutroner de hjälper till att hålla ihop kärnan men påverkar inte hur atomerna reagerar kemiskt. Den del atomer av samma atomslag har olika mångra neutroner vi säger att de är isotoper av samma atomslag.
Salter är byggda av?
Fasta ämnen där joner sitter ihop i kristaller.

OM man blandar en syra och en bas bildas det salt i en vattenlösning ( neutralisation)

Koksalt finns i blodet, två vanliga salter är gips och salmiak
Metalloxider liknar?
Likar salter.

Oxider av icke metaller är molekyler de är ofta gaser

I järnmalm finns järnoxiderna hematit och magnetit

Aluminumoxid och titanoxid kan bilda en hidda som skyddar resten av metallen mot rost om oxiderna bildas i jorden heta intre blir de ädelstenar
De flesta mineraler är jonföreningar
Sten är en blandning av mineraler

En bergart är en blandning av mineraler några vanliga bergarter i sverige är granit gnejs och kalksten

De vanligaste atomslagen i mineraler är syre kisel och aluminum
Några vanliga mineraler är kvarts och fältspat