Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dinala si Rizal na may mahihigpit na tanod sa barkong____na patungong dapitan

Cebu

Anong oras narrating ang dapitan?

Ika-7 ng umaga

Kanino ibinilin ni Kapitan Delgras si Rizal?

Kapitan Ricardo Carnicero

Sya ang nagbilin Kay Rizal ng makarating sila sa Dapitan

Kapitan Delgras

Sya ay isang Espanyol na Komandante ng dapitan

Kapitan Ricardo Carnicero

Sino ang nanalo ng pangalawang gatimpalak (20,000) sa Loterya sa May nila na residents ng Dipolog

Carnicero


Rizal


Francisco Equilor

Ano ang bilang ng ticket na napanalunan nila sa Loterya?

Blg. 9726

Kanino nakipagdebate si Rizal ukol sa Relihiyon?

Pastells

Sinong pranses ang hinamon ni Rizal para sa isang Duelo?

G.Juan Lardet

Sino ang tumulong Kay Rizal na iwaksi ang pagkakamali ukol sa relihiyon at tumulong upang pagandahin ang dapitan?

Padre Sanchez

Saan nagpatayo ng bahay si Rizal sa Dapitan?

Sa baybay dagat sa Talisay

Ano ang ipinatayo ni Rizal sa Dapitan at mga naging pagbabago dito?

Nagpatayo ng paaralang panlalaki at isang ospital sa mga pasyente

Sino ang mayamang naging pasyente ni Rizal sa Dapitan at magkano ang ibinayad nito?

Don Ignacio Tumarong


3,000

Isang espiya ng prayle na isang impostor?

Pablo Mercado

Ano ang isinaayos ni Rizal sa dapitan na kung saan nagamit nya ang mga natutunan sa aklat ng inhenyera

Sistema ng patubig sa Dapitan

Ano pa ang mga nagawa nyang pagbabago sa Dapitan?

Proyektong panlipunan


Inalis ang latiang nagdudulot ng Malaria


Sistemang Pang-ilaw


Naipaayos ang Plaza ng bayan


Naging guro sa mga batang lalaki

Isinulat nya ang isang tula na inaawit ng kanyang mga mag aaral

Himno para sa Talisay

Ito ay mga naging kontribusyon ni Rizal sa Agham

Draco Rizali (lumilipad na butiki)


Apogonia Rizali (Maliit na uwang)


Rhacophorus Rizali (Kakaibang palaka)346- na kabibi


203-Species

Mga wikang natutunan ni Rizal sa Dapitan

Bisaya (Cebuano)


Subanun


Malay


Gramatikong tagalog

Mga naging Gawaing sining ni Rizal

Iginuhit ang ilang tao at bagay sa dapitan


Nililok Ang rebulto ni Padre Guerrico at ang batang babae sa dapitan

Ilang ektarya ang binili ni Rizal sa Talisay upang pagtayuan ng bahay, hospital at paaralan?

16ektarya

Kinalaunan ilang ektarya sa kabuuan ang naging pag mamay-ari ni Rizal?

70ektarya

Ano ang mga itinanim ni Rizal sa kanyang nga lupain?


6,000 puno ng abaka


1,000 puno ng nyog, tubo, mais at kakaw

Bukod sa pagiging magsasaka,naging negosyante din si Rizal at nakipag negosyo Kay?

Ramon Carreon

Saang industriya sila naging matagumpay ?

Pangingisda, kopra at abaka


Nagtatag ng pagawaan ng apog

Ano ang itinayo ni Rizal upang mabali ang monopolyo ng mga tsino sa pagnenegosyo sa dapitan?

Kooperatiba ng mga Magsasaka

Naging imbentor din Si Rizal, naimbento nya ang______noong sya ay Nasa Calamba,naimbento din ang isang_______makina na kayang gmwa ng 6,000 ladrilyo araw araw

Lighter (sulpukan)


Makinarya (Gawaan ng Ladrilyo)

Napa ibig at nakilala nya sa Dapitan?

Josephine Bracken

Nagprisinta syang maging doktor ng?

Militar at Cuba

Ilang taon nanatili si Rizal sa Dapitan?

4 na taon

Saang barko sumakay si Rizal papaalis ng Dapitan?

Barkong Espana

Dumaon ang barko sa lawa ng Maynila ngunit hndi nya inabutan ang barkong_____na papunta ng espanya?

Isla de Luzon

Saan inilipat si Rizal, ito ang kanyang akomodasyon habang nag aantay ng barko patungong espanya

Castilla

Nabunyag ang KKK o katipunan sa pamamagitan ni_____kurang Agustino ng tondo

Padre Mariano Gil

Ito ay naganap sa pangunguna ni Supremo Andres Bonifacio sa banlat

Sigaw ng Balintawak

Nilusob ng mga rebolusyonaryo sa pamumuno ni Bonifacio at Jacinto ang?

San Juan

Sino ang nagdeklara na Nasa estado ng Gera ang 8 lalawigan?

Gobernador Heneral Blanco

8 lalawigan na Nasa estado ng giyera

May nila


Bulacan


Cavite


Batangas


Laguna


Pampanga


Nueva Ecija


Tarlac

Mga pangamba ni Rizal sa pagsiklab ng rebolusyon

Hindi pa handa ang bayan sa isang madugong rebolusyonMagiging sanhi lamang ito ng paghihiganti ng mga Espanyol

Inilipat si Rizal sa barkong ito papuntang barcelona

Isla de Panay

Kaninong sulat ang dala ni Rizal na magpapatunay na hndi sya sangkot sa naganap na giyera

Gob-heneral Blanco

Sino ang nag usap at nangloko Kay Rizal at nagpadakip sa kanya pagdating sa barcelona

Minister ng digmaan at Mga kolonya

Nilisan ni Rizal ang Barcelona pabalik ng bansa lulan ng?

Colon

Sino ang mga kaibigan nya sa hongkong ang nagtakang itakas sya sa pamamagitan ng isang abogado?

Antonio Regidor


Sixto Lopez

Abogado ni Rizal

Hugh Fort

Ilang araw inimbestigahan bago gumarap sa huwes?

Limang araw

Sa kanya humarap si Rizal sa huwes

Koronel Francisco Olive

Dalawang klase ng ebidensya na iniharap laban Kay Rizal

Mga dokumento at mga testimonya

Napili ni Rizal na magtanggol sa kanya mula sa 100 pangalan ng una at ikal.tenyenteng pagpipilian

Ten. Luis Taviel de Andrade

Dito naganap ang paglilitis

Gusaling Cuartel de Espana

Sya ang nagpalagay na tapos na ang paglilitis at pinalabas na ang mga tao sa korte

Ten.Kol. Togore Arjona

Nag aproba sa desisyon ng hukumang military at pinag utos na barilin si Rizal

Camilo de Polavieja

Lugar, oras at araw ng pagbaril Kay Rizal

7:00 am, Dec.30 sa bagumbayan

Bumasa ng hatol Kay Rizal

Kapitan Rafael Dominguez

Kahuli-hulihang akda ni Rizal

Mi ultimo Adios

Kanino ibibigay ang huling akda ni Rizal na nakalagay sa Lampara?

Trinidad

Ibinigay na libro Kay Josephine Bracken

Cristo


Imitacion de Cristo"To my dear and unhappy wife, Josephine Bracken"

3 tao na binigyan nya ng tula bago sya hatulan

Paciano


Teodora


Prop.Blumentritt

Ang humiling at pinayagan syang damhin ang pulso ni Rizal

Dr.Felipe Ruiz Castillo

Huling sinabe ni Rizal

Consematum "It is Done"