Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad ingår i första försvarlinjen?

-Hela huden


-Flimmerhår, andra hår


-Antimikrobiella ämnen i saliv, mucus, tårvätska


-lågt pH värde på olika ställen t.ex. huden, magsäcken


-Normalfloran det finns inte plats för patogena bak.

Fagocyterande celler

Fagocytos= äta cell


Fagocytos- upptag av antigen och avdödnig


-fagocyterande celler ha receptorer som binder till strukturer unika för mikrorganismer


-Finns tre typer macrofager, neutrofila grandulocyter, monocyter

Neutrofila granulocyter (NG)

-circulerar i blodet


- Vid en infektion lämnar NG blodet och vandrar ut vävnadens infektions plats


- Fagocyterar och avdödar bak.

Monocyter och makrofager

-Monocyter circluerar i blodet


- monocyterna fagocyterar och avdödar bak. virus och swamp


- visa monocyter kan vandra ut till olika vävnader och omvandlas till macrofager


- macrofager fagocyterar och avdödar bakterier, svamp, virus, parasiter. de kan även fagocytera kroppens egna celler


- det finn även vävnadsmakrofager dessa är sationära i vävnader och fungerar som vaktposter kan också avdöda och fagocytera


NK-celler

-naturliga mödarceller


-lymfocyt


- finns i blodet och ta sig ut till olika vävnader


- Försvar mot intracellulära microrganismer, förstör värdcellen


- scannar av våra celler. hittar de förändrade cellerna och förstör dem

komplementfaktorer

1. lyserar microrganismer: KF C5-C9 bildar mac som fäster på microrganismer och borrar hål


2. underlättar fagocytos: KF C3b binder till microrganismer. fagocyterande celler har en receptor som binder till C3b


3. aktiverar mastcellerna som startar i den alarm reaktionen

Interferon (typ1) alfa, beta

- IFN alfa, IFN beta


- Försvar mot virus


-macrofager och virusinfekterade celler


(ex epitelceller) tillverkar interferon


- interferon hämmar första steget i virusreplikatorn


- förhindrar att virus binds till sin värdcell

Inflammation

- korppen reaktion på en vävnadskada syfte att minimera skad och hjälper till att reparera skadad vävnad


- vävnadskada kan orsakas av: trauma, infektion, strålnig


- symtom: rodnad, svullnad värme och smärta

Inflammationsprocessen

1. en vävnadsskada resulterar i att vävnadsmacrofagerna och mastceller skickar alarmsingnaler för att starta den inflammatoriska reaktionen.


2. då frisätts proinflamatoriska ämmnen


(histamin, protalinder, levkotiener)


3. Frisättnig av proinflamatoriska ämnen leder till ökat blod flöde, ökad kärl permabilitet


4. neutrofilerna lämmnar blodet och vandrar uti vävnaden till infektionsplatsen . komlement. läcker ut


5. neutrofiler fagocyterar och av dödar bakteriena komlementf. binder till bakteriena och aktiveras


6. När bakterierna är avdödade så avslutas den inflamatoriska processen

Cytokiner

- Immunsystemets singnalsubstanser


- frisätts från en cell för att påverka sig själv eller andra celler ( aktiverar eller hämmar)


- celler som frisätter cytokiner: macrofager och lymfocyter

Denderitiskaceller

- finns: hud, slemhinnor, perifera lymfvänaden, blodet


- fungerar som vakter i vävnaden


-När det finns antigen kommer DC att fånga dessa


- Transporterar antigen till lymfkötlarna och visar för celler i det förärvade if at det pågår en infektion som ska elimineras

Förärvade immunförsvaret

- Utvecklas under våra första levnadsår. Förstärks


- Immunologiskt minne


- T-lymfocyter mognar i tymus


mognad: T-cellerna lär sig känna igen kroppens egen vävnad så att den ej ska angripa kroppens egna celler, ca5% släpps ut i blodet

Lymfsystemet

1. Dränerar överflödig vävnads vätska och återför det til blodet


2. bekämpar infektioner (antigen filter)


3. Transporterar fett

T-lymfocyter

- 2 typer: T-hjälparlymfocyter (TH), cytotosiska lymfocyter (TC)


- antigen måsteprsenteras av antigenpresenterande cell


(ex. denderitiska celler)


- T-celler binder till antigenfragmentet bundet till MHC-protein. T-celler binder med T-cells receptor(TCR)


- varje T-cell har en unik TCR


- När T-celler binder till MHC+antigen med sin TCR aktiveras de

Antigen presenterande celler

- Cell som kan visa upp antigenfragment på cellytan


- Antigenfragment binds till MHC-proteiner inne i cellen. MHC+antigen transporteras till cellytan och visas upp


- 2 typer av MHC-proteiner: MHC klass 1:finns hos alla kärnförsedda celler Tc binder till MHC klass1,


MHC klass 2: Finns hos denderitiska celler TH binder till MHC klass 2

T-Hjälparlymfocyter (TH)

-Aktiveras genom att binda till MHC klass 2+Antigenpå en denderitisk cell


-aktivering av TH leder till frisättnig av cytokiner


- TH:s uppgift är att reglera immunförsvaret genom frisättnig av cytokiner


- Akiverade Th delar sig dessa nybildade TH frisätter cytokiner

Cytotoxiska T-lymfocyter (TC)

- Uppgift: att förstöra värdcellen för intracellulära microrganismer


-Tc aktiveras av cytokiner från TH Tc delar sig och det bildas nya TC med "mördaregenskaper"


- Dessa Tc vandrar till infektionsplatsen och där binder till infekterade celler som visar antigen på cellytan med hjälp av MHC klass1. Tc Frisätterr giftiga ämnen som förstör värcellen


- Vid aktiverig blidas även Tc-minnesceller som "lagras" i kroppen i flera år

B-lyfocyter

- Uppgift att bilda: antikroppar


- Binder till intakt antigen med BCR


- B-celler aktiveras genom att binda antigen samt cytokiner från TH


- Aktiverade B-celler börjar att dela sig


- Det blidas plasmaceller


- plasmaceller bildar antikroppar


- Kortlivade plasmaceller lever i ca 2 veckor


långlivade plasmaceller lever i många år


bildas även B-minnesceller

Antikroppar

- immunoglobuliner (Ig)


-bildas av plasmaceller


- binder till antigen


IgM (antikropp)


-Antikroppstyp som först börjar tillverkas vid en infektion


-Finns i blodet (ca 10%)


-B-cell receptor

IgG (antikropp)

-Vanligaste typen i blodet (ca 75%)


-medverkar vid fagocytos


- passerar placentan

IgA (antikropp)

-Vanligaste antikroppen i saliv, slemhinnor, bröstmjölk

IgE (antikropp)

- mycket lite i blod


-deltar vid parasit infektioner


- alergiska reaktioner


- kan binda till mastceller

IgD (antikropp)

- B-cells receptor