Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back

angiv den mængde calcium der dagligt indtages med diæten og udskilles gennem tarmen

der indtages dagligt 1.000 mg calcium i kosten og der udskilles dagligt 850 mg med fæces

angiv den mængde calcium der dagligt optages i tarmen og sekreres til tarmlumen

der absorberes dagligt 300 mg calcium fra tarmen og der sekreres dagligt 150 mg tilbage til tarmlumen

angiv den mængde calcium der befinder sig i extracellulærvæsken, og angiv hvor stor en del af kroppens samlede calciumlager dette svarer til

der befinder sig 900 mg calcium i extracellulærvæsken og dette svarer til 0,1% af kroppens samlede calciumlager

angiv den mængde calcium der befinder sig i cellerne, og angiv hvor stor en del af kroppens samlede calciumlager dette svarer til

der befinder sig 11.000 mg calcium lagret i cellerne, og dette svarer til 1% af kroppens samlede calciumlager

angiv den mængde calcium der befinder sig i knoglerne og angiv hvor stor en del af kroppens samlede calciumlager dette svarer til.

der befinder sig 1.000 g calcium lagret i knoglerne og dette svarer til 99% af kroppens samlede calciumlager

angiv den mængde calcium der daglig bliver deponeret i knoglerne og den mængde der dagligt bliver reponeret fra knoglerne

der tilføres og fjernes dagligt 500 mg calcium fra knoglerne

angiv den mængde calcium der dagligt bliver udskilt til nyrerne og angiv den mængde der dagligt bliver reabsorberet gennem nyrerne

der løber dagligt 10.000 mg calcium gennem nyrernes glumolære filtre og 9.850 mg blive reabsorberet dagligt

angiv den mængde calcium der dagligt bliver udskilt gennem urinen

der bliver dagligt udskilt 150 mg calcium gennem urinen

angiv de tre måder calcium kan transporteres i plasma, og angiv den procentvise fordeling

det kan transporteres som frit ioniseret calcium i 45% af tilfældene. Det er bundet til serumproteiner i 45% af tilfældene og det findes som organiske anioner (fx citrat) i 10% af tilfældene

angiv den totale mængde calcium i blodet og angiv den frie mængde

den totale mængde calcium i blodet er 2,3-2,7 mM og den frie mængde calcium i blodet er 1,1-1,3 mM

angiv den ugentlige variation for calcium i blodet

1-2 %

angiv hvor stor en mængde fosofr der dagligt indtages med kosten og den mængde der dagligt udskilles med fæces

der indtages dagligt 1.400 mg med kosten og der udskilles dagligt 300 mg med fæces

angiv hvor stor en mængde fosfat der dagligt absorberes fra tarmen og den mængde fosfor der dagligt sekreres tilbage til tarmlumen

der absorberes dagligt 1.300 mg fosfor fra tarmen og der sekreres dagligt 200 mg fosfor tilbage til tarmlumen

angiv mængden af fosfor der befinder sig i extracellulærvæsken

der befinder sig 900 mg fosfor i extracellulærvæsken

angiv mængden af fosfor der er lagret i cellerne

der befinder sig 84 g fosfor lagret i cellerne

angiv mængden af fosfor der bliver lagret i knoglevævet

der befinder sig 500 g fosfor lagret i knoglevævet

angiv den mængde fosfor der dagligt bliver deponeret og reponeret fra knoglerne

der bliver dagligt deponeret og reponeret 200 mg fosofr i knoglevævet

angiv den mængde fosfor der dagligt bliver udskilt til nyrerne og angiv den mængde fosfor der dagligt bliver reabsorberet fra nyrerne

der bliver dagligt udskilt 6.000 mg fosfor til nyrerne, hvoraf 4.300 mg fosfor bliver reabsorberet igen

angiv mængden af fosfor der dagligt bliver udskilt med urinen

der bliver dagligt udskilt 1.100 mg fosfor med urinen

angiv hvordan fosfor transporteres i plasma og angiv den procentvise fordeling heraf

50% bliver transporteret som fosfat (PO_3^3-, HPO_4^2-). 40% i komplekser (lipidfosfater, hexose). 10% er proteinbundet

angiv den samlede mængde fosfor i kroppen hos en rask person

der befinder sig mellem 0,8-1,5 mM fosfor i kroppen hos en rask person

angiv fosforkoncentrationens døgnvariation

det kan variere meget i løbet af en dag, nemlig 50-150%

Hvad består knogle af?

knogle består af osteoid og knoglematrix

hvad består osteoidaf? Og hvor stor en del af knoglens tørvægt udgør det?

Osteoid er uforkalket knoglemasse (organiskedel). 90 % udgøres af kollagen fibre. Består også proteoglykaner, der udgør 25 % af knoglevævets tørvægt. Der findes også proteiner: Osteocalcin (Ca2+ bindende protein), Osteonektin (binder calcium og kollagen), og vækstfaktorer indlejret i matrix (IGF-1 ogTGF_beta)

hvad består knoglematrix af? og hvor stor en del af knoglens tørvægtudgør det?

Udgør 75 % af knoglevævets tørvægt. Indeholder hydroxyapatit krystaller

Angiv de to overordnede processer der skal til for at skabe knogle remodelering

1) nedbrydning af præformeret knogle med frigivelse afCa++, Pi og hydrolyserede fragmenter af proteinholdig matrix (osteoid) tilblodet


2) ny-syntese af osteoid ved resorptionsstedet og efterfølgendecalcifikation af osteoidet, primært med Ca++ og Pi fra blodet

angiv den overordnede funktion af osteoklaster og osteoblaster

osteoblaster promoverer dannelse af knogle og osteoklaster promoverer resorption af knogle

beskriv osteoklastens del af knogleremodelering

Osteoblaster udviser faktorer som inducererdifferentieringen af osteoklaster fra celler fra monocyt/makrofag linjen og somfuldt ud aktiverer osteoklast funktionen. Osteoblaster frigiver monocyt colony-stimulatingfactor (M-CSF), som inducerer de tidligeste differentierings processer somfører til osteoklast precursorer. M-CSF arbejder sammen med RANKL faktoren ogpromoverer osteoklastogenese. RANKL binder til dets receptor RANK påosteoklast precursor membranen og inducerer osteoklastogenese. Osteoklastogenese involvere clustering og fusionaf flere osteoklast precursorer og giver ophav til en sammensmeltet,polykaryonisk osteoclast. Perimeteren af osteoklast membranen som vendermod knoglen klæber til knoglen og aflukker området af osteoklast-knogle kontakt, dette kaldes det subosteoklastiske rum. Osteoklast cellemembranen som vender mod knoglenudskiller hydrolytiske enzymer og HCl som opløser calcificerede krystaller ogfrigiver herved Ca++ og Pi til blodet. Efter omkring to uger modtager osteoklasterne etnyt signal, osteoprotegerin (OPG), som virker som en opløselig decoy receptorfor RANKL og som dermed afslutter det proosteoklastiske signal fraosteoblasterne.

beskriv osteoblastens del af knogleremodelering

Osteoblaster migrerer ind i de tilstødende resorberede områder (nu efterladt af osteoklaster) og begynder at lægge osteoid. Nogle af komponenterne i osteoid promoverer detscalcifikation, en proces som fjerner Ca++ og Pi fra blodet. Efterhåndende som osteoblasterne bliver omgivetaf og indelukket i knogle, bliver de til osteocytter som sidder inde i små rumkaldet Haverske lakuner. Osteocytter kan udskille vækstfaktorer (RANKL,FGF23 og sclerostin (anti-anabolsk)). De producerer store mængder kollagenog andre matrix proteiner, som danner det strukturelle ekstracellullæreknoglematrix (osteoid).

angiv det hormon der er den primære endokrine regulator af knogleremodelering hos voksne, og angiv hvorledes det virker

det calciotropiske hormon PTH. PTH/PTHrP receptoren udvises på osteoblaster,men ikke osteoklaster. Derfor stimulerer PTH direkte osteoblastiskaktivitet og stimulerer indirekte osteoklastisk aktivitet gennem osteoblast-deriveretparakrine faktorer (M-CSF, RANKL). Regulering af knogle remodelering via PTH krævernormal niveauer af 1,25- dihydroxyvitamin-D. VDR udvises i osteoblaster og normal1,25-dihydroxyvitamin D niveauer er også påkrævet for koordinering af osteoidproduktion med dets calcifikation.

Beskriv hvordan calcium optages fra tarmen

Ca++ absorberes i duodenum og jejunum via bådeen Ca++-reguleret og en hormonel reguleret transcellulær rute og via en passiv,paracellulær rute. Aktiv transcellulær og passiv paracellulær iduodenum og passiv transport i jejunum og ileum. Bevægelse af Ca++ fra lumen i GI trakten ind ienterocyten, som favoriseres af den elektrokemiske gradient, faciliteres afapikale epitheliale calcium kanaler kaldet TRPV5 og TRPV6. Inde i cellen binder Ca++ ioner til calbinding-D9k,som vedligeholde en lav cytoplasma Ca++ konc, og dermed vedligeholderlumen-til-enterocyt Ca++ gradienten. Calbinding-D9K spiller også en rollei bevægelse af Ca++ apikalt-til-basolateralt, hvorefter Ca++ transporteres overden basolaterale membran mod den elektrokemiske gradient via plasma membrancalcium ATpase (PMCA). Na+-Ca++ udveksleren (NCX) bidrager også i transportenaf Ca++ ud af enterocytter. 1,25-dihydroxyvitamin D stimulerer ekspressionenaf alle involverede komponenter i absorption af Ca++ i tyndtarmen.


Beskriv hvordan fosfor optages fra tarmen

Det begrænsende proces i transcellulær Piabsorption er transport over den apikale brush border, som medieres af Na+-Picotransporteren (NPT2). Den del af kostbaseret fosfor der optages ijejunum er rimelig konstant på 70 % og bliver i en lille grad reguleret af vitD. Fosfat transporteres over den basolateralmembran via en ukendt proces, højst sandsynligt via ATP.

Beskiv calciums reabsorption i nyrerne

I de proximale tubuli reabsorberes calcium vedpassiv, paracellulær transport (diffusion) og ved transcellulær transportigennem epithelcellerne via en kanal, ECaC. Calcium transporteres herefter tildet interstitiale rum via Na+/Ca2+ transporter eller en Ca2+/H+ transporterunder forbrug af ATP. I de thick ascending limb (TAL) ses ogsåparacellulær diffusion af Ca2+ og optag via ECaC. Calcium transporteres til det interstiale rumvia en Ca2+/Na+ udveksler og en Ca2+/H+ udveksler (under forbrug af ATP). En Ca2+-sensing receptor på membranen vendendemod det interstiale rum, vil ved en høj Ca2+ konc ske en aktivering af G_alfa,qsom aktiverer PKC som hæmmer en Cl- delen af en Na+/K+/2Cl—cotransporter. Enstigning i Ca2+ aktiverer også via et G-protein som aktiverer PLA_2 oginhiberer AC, som fører til fald i cAMP og dannelse af arachnidonsik syre, somfører til inhibering af K+ kanalen samt K+ delen af Na+/K+/2Cl- cotransporteren. Lav blod Ca++ konc opfanget af CaSR iparathyroide hovedceller, stimulerer udskillelse af PTH, som i nyrerne øgerCa++ reabsorption.

I de distale tubuli sker reabsorption af calciumcia ECaC og transporten over den basolaterale membran sker via en Ca2+/Na+udveksler og en Ca2+/H+ udveksler, under forbrug af ATP. Der findes INGEN paracellulær transport i de distale tubuli

Beskriv fosfats reabsorption i nyrerne

Fosfat optages i de proximale tubi (80%) og i dedistale tubuli (10%) i nyrerne. Fosfat optages fra lumen via NPT2, som optager3Na+ og en Pi. Transporten over den basolaterale membran til blodet sker via enPi og en A- (anion) udveksler. PTH inhiberer NPT2 og forårsager derved enstigning i udskillelse af Pi. Det relative tab af Pi øger ioniseret Ca++ konci blodet. I knogler stimulerer PTH osteoblaster til atudskille RANKL, som fører til hurtig stigning i osteoklast aktivitet og førertil stigning i knogle resorption og frigivelse af Ca++ og Pi til blodet.

hvor stor en procentdel af kroppens plasmacalcium bliver filtreret i nyrerne?

55%. 45% findes på fri form, 10% som organiske anioner og 45% er proteinbundet. de proteinbundne molekyler er for store for nyrerne, hvormed dette ikke filtreres

angiv hvordan calciums bindinger i blodet ændres ved en ændret pH

Procenterne kan ændres ved f.eks. respiratoriskalkalose, hvor pH’en i blodet stiger, hvilket gør at flere Ca2+ ioner bindestil albumin og det frie calcium falder, selvom den totale mængde er uændret

angiv nogle af calciums effekter/egenskaber

Calcium indgår i opbygningen af knogler ogforskellige cellulære processer


Exitabilitet af nerver og muskler


Neurotransmitter frigivelse


Excitations-kontraktions kobling i muskel celler


Intracellulær sekundær messenger


Co-faktor for nogle enzymer


Koagulerings systemet


Integral del af knoglen


angiv mekanismer som regulerer calcium og fosfat plasmakoncentration

Non-hormonal:


Plasma calcium bindingsproteiner (korrigering aftotal serum calcium)


Plasma pH (0.1 øgning i pH, 0.05 mM fald i fritcalcium)


Hormonel:


PTH


VitD


Calcitonin


Redegør for syntese og sekretion afparathyreoideahormon og dets relation til koncentrationen af kalcium i plasma

PTH er det primære hormon som beskytter modhypocalcæmi. Dets vigtigste målvæv er knogler og nyrerne. Det fungerer via positiv feedforward loop ved atstimulere produktion af 1,25-dihydroxyvitamin D. PTH udskilles som et 84-AA polypeptid ogsyntetiseres som prepro-PTH, som proteolytisk behandles til pro-PTH i ER og såtil PTH i golgi og de sekretoriske vesikler. PTH har en kort halveringstid. Det primære stimuli til til PTH sekretion er lavtcirkulerende Ca2+ konc i blodet. EC Ca2+ konc mærkes af hovedcellernevia Ca2+-sensing receptor (CaSR). En stigning i Ca2+ konc binder tilCaSR i gl. Parathyroidea og aktiverer signalerings pathways som undertrykkerPTH udskillelse. PTH stimuleres af øget serum fosfat. PTH produktion reguleres også på genekspressiontranskription. PTH genet undertrykkes via et calcium responselement inde i promoteren af dette gen. PTH genet undertrykkes også af1,25-dihydroxyvitamin D. 1,25-dihydroxyvitamin D’s evne til atkontrollere gen ekspression af PTH genet koordineres via opregulering af CaSRgen ekspression ved positive vitamin D respons elementer i promoter region afCaSR genet.

Beskriv PTH receptoren

Binder også PTH-relateret peptid (PTHrP), kaldesderfor PTH-PTHrP receptor. Udvises på osteoblaster i knogler og i deproksimale og distale tubuli i nyrerer. Udvises også i mange organer under udvikling daPTHrP har en vigtig parakrin funktion

Angiv koblingen af calcium-sensing-receptor

Gq koblet

Angiv nettoeffekten af en signalering fra calcium-sensing-receptoren

Negativ feedback til sekretionen af PTH gennem PCK og en øget intracellulær calciumkoncentration

Vitamin D har to effekter på en parathyroideacelle, angiv hvilke

Vit D stimulerer calcium-sensing-receptor-gentranstriktionen og inhiberer PTH-gentranskriptionen

Redegør for PTHs effekt på tyndtarmen

Den har ingen direkte effekt

Redegør for PTHs effekt på knoglevæv

Promoverer osteoblastisk vækst og overlevelse.Regulerer osteoblastisk M-CSF, RANKL og OPG produktion.Kronisk høje koncentrationer promoverer calcium og fosforfrigivelse fra knogle.PTH’s netto effekt på knoglerne er øget knogle resoprtionved indirekte stimulering af osteoclasterFremmer knogleresorption.

Redegør for PTHs effekt på nyrerne

Stimulerer 1α-hydroxylase aktivitet.Stimulerer calcium reabsorption ”by the thick ascending limbof Henle’s loop and the distal tube”.Inhiberer fosfor reabsorptionen proximale nephoner (ved atrepresse NPT2 ekspression).PTH stimulerer reabsorption af af calcium i nyrerne primærti TAL og DT ved at stimulere dannelse af ECaC og Na+/K+/Cl- co transporterFremmer hydroxyleringen af 25-hydroxy-vitamin D3 til1,25 dihydroxy-vitamin D3.

Redegør for PTHs effekt på gl. parathyroidea

Den har ingen direkte funktion

Redegør for vit Ds effekt på tyndtarmen

Øget calcium absorption ved øget TRPV kanaler, calbidin-D9Kog PMCA ekspression.Marginal øget fosforabsorptionØget knogleresorption af calcium og fosfat.

Redegør for vit Ds effekt på knoglevæv

Sensibiliserer osteoblaster for PTH.Regulerer osteoidproduktion og calcifikationDirekte effekt: Mobiliserer calcium ud knoglerne Indirekte effekt: Øget absorption af calcium og fosfatfra tarm og calcium reabsoption af calcium nyrer fører til øget plasma calciumog fosfat niveauer som er nødvendig for knogle mineralisering

Redegør for vit Ds effekt på nyrerne

Minimale funktioner på calcium reabsorption.Promoverer fosfor reabsorption ved proximale nephroner(stimulerer NPT2 ekspressionen).Vit D øger mængden af TRPV5 i de distale tubuli og dermedresorptionenØger reabsoption af calcium.

Redegør for vit Ds effekt på gl. parathyroidea

Direkte inhiberer PTH-gen ekspression.Direkte stimulerer CaSR-gen ekspression.

Redegør for vitamin D og biosyntesen afhydroxycholecalciferoler


Vitamin D er et prohormon som undergår tohydroxylations reaktioner for at blive den aktive form 1,25-dihydroxuvitamin D. Vitamin D3 syntetiseres via omdannelse af7-dehydrocholesterol via ultraviolet B lys i de mere basale lag af huden. Vitamin D2 produceres i planter. Begge former absorperes fra diæten og er ligeeffektive efter omdannelse til aktive hydrolyserede former. Vit D3+2 transporteres i blodet og når leverenvia v. Portae og til dels også via chylomikroner. I leveren hydrolyseres de til at danne25-hydroxyvitamin D. 25-hydroxyvitamin D hydroxyleres yderligere i deproksimale tubuli i nyrerne og danner 1,25-dihydroxyvitamin D. Nyrernes 1alfa-hydroxylase enzym er stramtreguleret på transkriptionelt niveau. 1,25-dihydroxyvitamin D inhiberer1alfa-hydroxylase ekspression og stimulerer 24-hydroxylase ekspression. Ca++ er også en vigtig regulator af renal1alfa-hydroxylase. Lav cirkulerende konc af Ca++ stimulerer indirekte renal1alfa ekspression gennem stigende PTH niveauer, hvoridmod høj konc af Ca++inhiberer 1alfa-hydroxylase aktivitet direkte gennem CaSR i de priksimaletubuli. En lav-Pi holdig diæt stimulerer også renal1alfa-hydroxylase aktivtet på en PTH-uafhængig maner. Vitamin D og dets metabolitter cirkulerer iblodet bundet til vitamin-D-binding protein (DBP), som er et serum proteinsyntetiseret i leveren. 1,25 dihydroxyvitamin D udøver dets virkningprimært gennem binding til nuklear vit D receptor (VDR). VDR er en transkriptions faktor som binder tilDNA sekvenser (vit D response elementer) som en heterodimer med RXR. 1,25-dihydroxyvitamin D’s primære virkning er atregulere genekspression på dets mål væv, bl.a. tyndtarmen, knogler, nyrer oggl. Parathyroidea.

Redegør for hydroxycholecalciferolersvirkningsmekanisme

Vit D virker gennem en Vit D receptor (VDR). VDR er medlem af kernereceptor familien. Her danner VDR heterodimer-komplekser med RXR ogstimulerer transkription af gener som reguleres af vitamin D. Både 1,25-dihydroxy-vitamin D og25-hydroxy-vitamin D kan binde og aktiverer VDR. VDR affinitet for 1,25-dihydroxy-vitamin D ermeget højere

Beskriv konsekvensen af vitamin D mangel

Hos børn ses ved vitD mangel engelsk syre. Utilstrækkelig knoglemineralisering af nydannetknoglematrix, dvs. bløde bøjelige og svage knogler. Hos voksne ses osteomalaci og osteoporose. I osteoporose er der nedsat knoglemasse med etnormalt forhold i mellem mineral til matrix, dvs. knoglenedbrydningen størreend knogleopbygningen. Mangel på aktivt vitamin D3 fører til reduceretcalcium optag fra tarmen. Dette reducerer calcium i blodet, som øger PTH, somstimulerer osteoklaster til at frigive calcium fra knoglen for at normalisereblodet calcium koncentration. Medfører tab af mineraliseret knoglemasse. I osteomalaci er forholdet mineral tilknoglematrix reduceret, dvs der er for meget matrix i forhold til mængden afmineral. Øget tendens til mekaniske stress frakturer. Hos voksne fører D-vitaminmangel primært tilosteomalaci. Dog kan vitamin D mangel forværre osteoporose.

Redegør kort for calcitonins cellulære oprindelseog sekretion, relation til koncentrationen af kalcium i plasma og virkninger


Calcitonin er et 32 aminosyre peptid som dannesi thyroidea kirtlens C-celler, og det lagres i sekretoriske vesikler inde iC-cellerne. Calcitonin frigives ved exocytose når plasmacalcium koncentrationen stiger (modsat PTH). Calcitonins effekt på knoglerne ved binding tilcalcitonin receptorer på osteoklaster er at hæmme osteoklast knogle resorptionog sænker knogle turnover. Calcitonin receptorer er Gs koblet og fører tilen øget intracellulær cAMP produktion. Calcitonin øger nyrens optagelse af calcium ved desentisering af receptoren