Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back

de stoep

sidewalk
beschaafd
cultured/refined
de deskundige
expert in
de standaard
standard
de term
expression
de variant
variant/variation
het aisel
asylum
bedwelmen
to intoxicate
het beest
beast
de dade
perpetrator/offender
doden
to kill
economisch
economical
de gevangenis
prison
de handel
trade/business
de inwoner
inhabitant/resident
het journaal
news/newscast
het mes
knife
neersteken
stab (down)
objectief
objective
de opinie
opinion
de panty
tights/pantyhose
de prostituee
prostitute
de rechtbank
court of law
schandalig
scandalous
seksueel
sexual
de sensatie
sensation/feeling
sensationeel
sensational
het spoor
trace/clue
uitgebreid
extensive
uitstekend
excellent
uitwissen
to wipe out/wipe away
veroordelen
to condemn/to convict
de voorpagina
front page
vrijspreken
to acquit/discharge
wurgen
to strangle
zonde
it's a pity/a shame
aanhouden
to arrest
de bekeuring
fine/ticket
de brandweer
fire dept
de chaos
chaos
commercieel
commercial
conservatief
conservative
de controle
audit/inspection
de dienst
service
de discotheek
discthewue
glad
slippery
liberaal
liberal
linksboven
top left
de omroep
broadcasting (network)
oppakken
to pick up/run in/to arrest
progressief
liberal
socialistisch
socialist/socialistic
het systeem
system
de tik
slap
de uitzending
boradcast/transmission
de verzuiling
compartmentalization
westlijk
westerly
zakelijk
commercial/businesslike
de zender
transmitter
het zicht
view
de deelnemer
participant
het dictee
dictation
officieel
official/formal
de portie
share/portion
de regering
government
toepassen
to apple/to practice
het vierkant
square
voorlezen
to read to/read out loud
zich gedragen
to behave
het gezicht
face
het graan
grain
grof
coarse/rough
het instituu
instituion
het paradijs
paradise
perfect
perfect
de vinger

finger