Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beschrijf; micro,meso,exo en macro systeem. (Bronnenbrenner en het bioecologisch model, invloeden op het kind)

Micro; invloed dichtbij het kind


Meso; invloed onderlinge interactie elementen


Exo; niet direct bij kind betrokken wel invloed.


Macro; abstracte elementen, overheid, wetten etc.

Stroming van Freud

De psychoseksuele ontwikkeling

De stroming van Piaget

De cognitieve ontwikkeling

Wat is Nature?

Aanleg, waar het kind mee is geboren

Wat is nurture?

De omgeving, alle krachten die van buitenaf op het kind uitwerken

Wat is rijping?

De derde factor, rijping van het centrale zenuwstelsel.