Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Respiration

Gälar: tunna filament täckta av gällock


Motströmsprincipen


Vatten in aktivt eller passivt

Specialiserade sinnesorgan

Sidolinjesystem


Lorenzinska ampuller


Elektriska impulser


Elektriskt försvar

Rundmunnar

Prålar


Nejonögon

Pirålar

Marina


Hög saltsalt i blod


Ryggsträng hos vuxna - kan slå knut på sig


Ögon under hud


"käkar" - vänster och höger


Hudbäck utan fenstrålar


Äter räkor och havsmaskar


Kraftig slemproduktion

Nejonögon

Låg salthalt i blod


Lek i sötvatten


Välutvecklade ögon


Sugskål


Dör efter lek


Ammocoetes lever lika lansett fiskar i flera år

Käkfiskar

Brockfiskar


benfiskar


Gälbågarna längst fram omvandlade till käkar

Broskfiskar

Heterocerkfena


Broskskelett


Flyter på levern


Spiralvridentarm


Placoidfjäll


Claspers


Få stora ägg eller levandefödare


Hög osmolitet i blodet


Inga gällock hos hajar och rockor


Spruthål


Ceratotricha


Tänder i rader på löpande band

Benfiskar

Luftsäckar


fjäll inuti läderhuden


Yttre befruktning


Få stora otoliter


Oftast många små ägg


Låg osmolaritet - dricker


Gällock


Lepidotricha


Avfall: Osmos från gälar, urin från njure


Levern: äggula


Mikropyle i ägg, enzymer från fosterÅlars livscykel

Katadroma


Larv - eukust: glasål - fortsätter vandra:gulål - vandrar till sötvatten - 10-15 år - matemorfos: vuxen ål - simmar ut i havet, leker och dör efter lek

Lobfenadefiskar

Tofsstjärtfiskar, lungfiskar

Tofsstjärtfiskar

Rovfisk


Upp till 2m


Levandefödare


Höga halter urinämne i blodet


Fettsäck på ventralsidan

Lungfisk

Upp till 1,5m


Rovfisk


Sötvattensfisk


Kan under torrperiod grävanor sig och kapsla in sig i slem - klarar sig i felar år eller tills hålet börjar vattenfyllas

Choanata

Utdöd


Hittat i kanada


Inga fötter - snarare fenor


Mellanting mellan fyrfotadjur och fisk

Tetrapoda

I sötvatten


Gälar


Kort hals


Svaga ben


Åtta fingrar på framfoten