Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/122

Click to flip

122 Cards in this Set

 • Front
 • Back

acces

toegang

accuracy

naukeurigheid

adore

aanbidden

behavioural

gedrags

browse

bladeren

crop up

opduiken

disdain

minachting

down-to-earth

nuchter

evade

ontwijken

findings

uitkomsten

implement

uitvoeren

indifferent

onverschillig

indignant

verontwaardigd

issue

probleem

keen

enthousiast

modest

bescheiden

persecution

vervolging

prejudice

vooroordeel

ratings

kijkcijfers

reluctantly

met tegenzin

resentment

haat

scrutiny

nauwkeurig onderzoek

strained

gespannen

tendency

neiging

vain

ijdel

assess

beoordelen

committed to

toegewijd aan

conduct

uitvoeren

conform to

zich aanpassen aan

design

ontwerpen

designer

ontwerper

discard

wegdoen

elaborate on

uitweiden over

explore

verkennen

fertilization

bevruchting

gather

verzamelen

genetically

genetisch

ignite

ontbranden

match

partner

muscles

spieren

pursue

nastreven

sibling

broer/zus

stun

versteld doen staan

test tube

reageerbuis

the odds are

het is hoogst waarschijnlijk

tissue

weefsel

transfer

overbrengen

transplant

transplanteren

unreliable

onbetrouwbaar

verify

checken

yield

opleveren

accused

verdachte

base

gemeen

clipping

fragment

complaint

klacht

controversy

verdeeldheid

deem

achten

frequency

aantal binnen een bepaalde tijd

inclination

neiging

infamous

berucht

needless

onnodig

pitfall

valkuil

returns

opbrengsten

salesman

vertegenwoordiger

utter

uitbrengen

citizenship

burgerschap

fuel

verhogen

grant

verlenen

haven

schuilplaats

influx

toevloed

meltdown

ineenstorting

pitch

sportveld

prime

voornaamste

property

landgoed

prospective

aanstaand

prosperous

rijk

real estate agent

makelaar

replica

kopie

scathing

vernietigend

screen

uitzenden

speculator

speculant

takeover

overname

tax evasion

belastingontduiking

turmoil

verwarring

turnstile

draaihek

verge of a bankruptcy

rand

booming

snelgroeiend

commerce

zaken-

curb

beperken

deficit

tekort

enterperneur

zakenman

franchise

zaak

impose

opleggen

incentive

aansporing

jeopardise

in gevaar brengen

liquidate

opheffen

menace

bedreiging

merger

fusie

pics

foto's

revenue

opbrengst

tempt

in verleiding brengen

wary of

op je hoede voor

arbitrary

willekeurig

beyond

verder dan

choking

verstikkend

comprehensive

uitgebreid

cradle

wieg

detect

ontdekken

exploit

uitbuiten

fade away

vervagen

holler

hard roepen

improverished

verarmd

intervention

tussenkomst

jam

volstoppen

meanwhile

intussen

nuture

ontwikkelen

obligatory

verplicht

outsource

uitbesteden

reside

wonen

resort to

zijn vluchting nemen tot

surrogacy

draagmoederschap

traffic jam

file