Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back

real property

prawo nieruchomości

freehold estates

własność

leaseholds

dzierżawa

real estate

nieruchomość

fee simple

podstawowa forma prawa własności

life estate

własność na czas życia właściciela

estate pur autre vie

trzecia forma prawa własności

fee tail

powiernictwo rodowe

conveyance

cesja (przeniesienie własności)

inheritable (inherit)

prawo własności -dziedziczenie

heirs

potomek/dziedzic

grantee

obdarowany

grantor

nadawca/darczyńca

personal property

własność osobista

chattels

ruchome rzeczy

property interests

udział w nieruchomości

leasehold

wynajem

exclusive possession

wyłączna własność

landlord

właściciel

landlady

właścicielka

rent

wynajęcie

compensation

odszkodowanie

licence

licencja

licensee

właściciel (wydaje licence)

title interest

tytuł odsetek

Statute of Frauds

Ustawa o oszustwach

deeds

czyny (akty)

tenant

lokator/najemca

largely obsolete

przestarzały

improvments

ulepszenia

terminated

zakończyc

mutual

wzajemny/obupólny

designation

oznaczenie/nazwa

prior consent

uprzednia zgoda

commenced

rozpocząć

consecutive

nieprzerwany/skutkowy/seryjny

pursuant to

zgodnie z

contravenes

narusza (coś sprzecznego z tym co jest zapisane w umowie)

comply with

zgodnie z

compulsory purchase

wywłaszczenie

tangible property

namacalne dobra materialne

deposit

zaliczka

lien

zastaw

property transfer tax

podatek od przeniesienia nieruchomości

tenancy agreement

umowa najmu

rental income

przychód z tytułu wynajmu

mortgage

hipoteka

escrow

akt prawny lub inny dokument, przechowywany przez osobę trzecią, bierze efekt tylko wtedy gdy okreslony warunek zostanie spelniony (tranzakcja powiernicza)

easement

udogodnienie, służebność

chain of title

księga wieczysta

cadastral register

rejestr katastralny

capital appreciation

wzrost wartości kapitału

stamp duty

opłata skarbowa

purchase price

cene zakupu

notarial deed

akt notarialny

notarised

notarialnie

purchase agreement

umowa kupna

gazump

podniesienie $

foreclosure

wykluczenie

encumbrances

obciążenie

restrictive covenants

restrykcyjne postanowienia

planning permission

pozwolenie na budowę

completion

ukończenie

survey

ankieta

boundaries

granice