Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hypofysens baklob
Räknas till hypothalamus i mellanhjärnan. Utsöndrar hormoner (vasopressin och oxytocin) som produceras i nervceller inne i hypothalamus och som sedan transporteras inuti dessa nervcellers axon ner genom hypofysstjälken till bakloben där de utsöndras till blodbanan.
Hypofysens framlob
Hypofysens främre del. Utvecklas under fostertiden i svalgtaket och "vandrar" sedan uppåt och in i den blivande skallhålan där den växer samman med hypofysens baklob. Framloben består av körtelvävnad som bl.a. producerar överordnade köns- sköldkörtel- och binjurebarkshormoner samt tillväxthormon.
Hypofysen
Hypofysen består av två helt olika delar. Den främre s.k. körtel/adeno-hypofysen, hypofysens framlob, som har utvecklats i svalgtaket och under fostertiden vandrat uppåt genom skallbasen och vuxit ihop med den bakre s.k. neurohypofysen, hypofysens baklob. Neurohypofysen är en nedhängande del av hjärnbasens hypothalamusområde.
Båda hypofysdelarna utsöndrar viktiga hormoner till blodbanan.
endokrina systemets funktioner
 Ämnesomsättning och vävnadsutveckling
 Jonregering
 Reglering av vattenbalans
 Reglering av immunsystemet
 Reglering av hjärtfrekvens och blodtryck
 Reglering av blodsocker och andra näringsämnen
 Reglering av könsmognad och reproduktion
 Sammandragningar av livmodermuskulatur och mjölkfrisättning
Hypofysens framlob bildar
nio viktiga hormon som...
 Styr kroppsfunktioner
 Styr hormonsekretion från andra endokrina körtlar
Hypofysens framlob består av tre delar...
 pars distalis
 pars intermedia
 pars tuberalis
hypothalamohypophysial portal system
Ett system av vener som har sitt ursprung i hypotalamus och passarear genom bakloben och in i framloben. där förgenas de till ett nätverk av blodkärl i framloben... (?)
hypofysens bakre lob förvarar och utsöndrar två neurohormoner, vilka?
antidiuretic hormon och oxytocin
Hypotalamus reglerar hypofysaktiviteten genom...
neurohormoner och aktionspotential
Vad utvecklas framloben från?
rötterna till munnen
hypofysen
a. utvecklas från nedre delen av hjärnan
b. utvecklas från roten av munnen
c. stimuleras av neurohormoner som produceras i mitthjärnan
d. utsöndrar endast tre huvudhormoner
e. både a och b är korrekta.
e
hypothalamohypophysial portal system
a. bär hormoner från hypofysens framlob till kroppen.
b. bär hormoner från hypofysens bakre lob till kroppen
c. bär hormoner från hypotalamus till hypofysens framlob
d. bär hormoner från hypotalamus till hypofysens balre lob
c
vilka av dessa hormoner utsöndras INTE i hypothalamohypophysial portal system?
a. GHRH
b. TRH
c. PIH
d. GnRH
e. ACTH
e
Vilken av dessa stimulerar utsöndringen av ADH?
a. förhöjd osmoalitet
b. minskad osmoalitet
c. frigivning av hormoner från hypotalamus
d. ACTH
e. ökning av blodtryck
a
Oxytocin är ansvarig för
a. förebygga mjölk avsläpp från bröstkörtlarna
b. förebygga struma
c. orsaka kontraktion hos livmodern
d. hålla normala calciumnivåer
e. öka metabolismvärdet
c
tillväxthormon
a. ökar användandet av glykos
b. ökar nedbrytning av lipider
c. minskar syntesen av proteiner
d. minskar syntesen av glykogen
e. all av dessa är rätt
b
vilka av dessa hormoner stimulerar somatomedin sekretion
a. FSH
b. GH
c. LH
d. prolactin
e. TSH
b
Vilka två olika sorters hormoner sekreterar framloben?
 Frisättande (releasing) hormoner
 Hämmande (inhibiting) hormoner:
Vilka hämmande hormoner sekreterar hypotalamus?
 GHIH
 PIH
Vilka frisättande hormoner sekreterar hypotalamus?
GHRH
TRH
CRH
GnRH
PRH
Vad gör GHRH?
Growth hormone-releasing hormone. Stimulerar
sekretionen av tillväxthormon (GH) från hypofysens framlob.
Vad gör TRH?
Thyroid-releasing hormone. Stimulerar sekretionen av
thyroid-stimulerande hormon (TSH) från hypofysens framlob.
Vad gör CRH?
Corticotropin-releasing hormone. Stimulerar
sekretionen av adrenocorticotropt hormon (ACTH) från
hypofysens framlob.
Vad gör GnRH?
Gonadotropin-releasing hormone. Stimulerar
sekretionen av FSH ( follikel-stimulerande hormon) och LH(luteinizing hormon) från hypofysens framlob.
Vad gör PRH?
Prolactin-releasing hormone. Stimulerar sekretionen av
prolaktin (PRL) från hypofysens framlob.
Vad gör GHIH?
Growth hormone-inhibiting hormone, somatostatin.
Hämmar sekretionen av tillväxthormon (GH) från hypofysens
framlob.
Vad gör PIH?
Prolactin-inhibiting hormone. Hämmar sekretionen av
prolaktin (PRL) från hypofysens framlob.
beskriv hypotalamus kontroll över hypofysens framlob
1. Stimuli i nervsystemet reglerar utsöndringen av frisättande hormoner och hämmande hormoner från nervceller i hypotalamus.

2. De frisättande och hämmande hormonerna passerar hypotalamohypophysial portal systemet till främre hypofysen.

3. (i framloben) Frisättande och hämmande hormoner lämnar kapillärerna och stimulerar eller hämmar frisättningen av hormoner i hypofysens celler.

4. Som svar på frisättarhormoner, reser hypofysens främre dels hormoner i blodet för att nå deras målorgan, som ibland kan vara en annan endokrin körtel
beskriv sekretionsförloppet för hypofysens bakre lob.
1. Stimuli i nervsystemet orsakar att hypotalamus neuroner antingen ökar eller minskar deras aktionspotentialfrekvens.

2. Aktionspotentialerna bedrivs av axoner i hypotalamus-nervceller genom hypotalamuskanalen ner till hypofysens bakre lob.

3. I den bakre loben, aktionspotentialerna orsakar frisättandet av neurohormoner från axonterminalen till cirkulationssystemet.

4. neurohormonerna passerar genom cirkulationssystemet och influerar aktiviteten hos målorganet.
bakre loben förvarar och sekreterar två hormoner som heter?
antidiuretiskt hormon och oxytocin
Antidiuretiskt hormon (ADH). Också kallat
vasopressin
Antidiuretiskt hormon (ADH). Också kallat
vasopressin. Regleras mha signaler ifrån:
A
B
A. Osmoreceptorer: specialiserade neuron i
hypotalamus som läser av ändringar i kroppens
osmolalitet (relativa halter av salter och vatten). Om
salthalterna i blodet ökar eller om vattenhalten
minskar (= plasmans osmolalitet ökar), då stimuleras
sekretionen av ADH.

B. Baroreceptorer: specialiserade neuron i väggarna på
hjärtats förmak, stora vener, karotidartären och
aortabågen. De känner av ändringar i blodtryck (BT).
Om BT minskar, ökar sekretionen av ADH.
beskriv regleringen av ADH (antidiuretiv hormon) sekretion
1.Osmoreceptorer i hypotalamus känner av ändringar i blodets osmoalitet, och baroreceptorerna upptäcker förändringar i blodets tryck och ändrar utskjutandet av aktionspotential i axonerna hos vagusnerven till hypotalamus

2. en ökning i osmoaliteten och en minskning i blodtrycket ökar aktionspotentialen i ADH-sekretionens neuroner

3. aktionspotentialen bärs av axoner av ADH-sekreterande neuroner genom hypotalamuskanalen till bakre loben.

4. I bakre loben, aktionspotential orsakar frisläppandet av ADH från axonterminalen in till cirkulationssytemet.

5. ökning av ADH agerar på njurtubulin för att öka vattenupptaget, vilket resulterar i ökning av urinvolymen, ökning av urinosmoalitet, och minskning av blodets osmoalitet. Detta hjälper till att hålla blodets osmoalitet och volym.
Beskriv regleringen av oxytocin sekretion
1. Utsträckning av livmodern och livmoderhalsen eller stimulering av bröstvårtorna ökar aktionspotential i axoner av oxycytin sekretion neuroner

2. Aktionspotential är genomfört av sensorneuroner från livmodern och brösten till ryggradsmärgen och uppåtstigande till hypotalamus

3. aktionspotentialen bedrivs av axoner av oxytocin-sekreterande neurons i hypotalamuskanalan till bakre loben där ökning av exytocin sekretion sker.

4. exytocin tar sig in i cirkulationen, ökar koncentrationen av livmodern och mjölk från brösten
Vilka är totalt alla hormoner från hypofysens framlob? hur många?
9 st

 Growth hormone (GH) = tillväxthormon
 Thyroid-stimulerande hormon (TSH)
 Adrenocorticotropiskt hormon (ACTH)
 Luteinizing hormon (LH)
 Follikel-stimulerande hormon (FSH)
 Prolaktin (PRL)
 Melanocyte-stimulerande hormon (MSH)
 Beta endorfiner
 Lipotropiner
Tillväxthormon (GH), somatotropin, beskriv
 Stimulerar upptag av aminosyror och proteinsyntes
 Stimulerar nedbrytning av fett för energiförbrukning, men stimulerar glykogensyntes (sparar glukos)
 Främjar skelettillväxt (ben och brosk)
 Reglerar halter av näringsämnen efter måltid och vid fasta
beskriv regleringen av GH sekretion
1. stress och minskat blodsockernivåer ökar frisättningen av growth-hormone-releasing hormone GHRH, och minskar frisättningen av growth-hormone-inhibiting hormone GHIH, från hypotalamus

2. GHRH och GHIH tar sig genom hypotalamus portalsystemet till hypofysens främre lob.

3. ökning av GHRH och minskning av GHIH i främre loben resulterar i ökning av GH sekretion.

4. GH agerar på ett målorgan

5. Ökning av GH och somatomedins har en negativ feedback på hypotalamus som resulterar i minskning av GHRH och ökning av GHIH frisättande.