Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/400

Click to flip

400 Cards in this Set

 • Front
 • Back
guo4
da2
yun4
de2
传统
chuan2 tong3
片刻
pian4 ke4
shi2
shi4
qu3
zhao3
广
guang3
shou3
shang1
照片
zhao4 pian4
yue4
原则
yuan2 ze2
ze2
ke4
满足
man3 zu2
rong2
dan1
xing2
li4
zhao4
wei3
yan2
yi4
qian1
容易
rong2 yi4
shi3
基本
ji1 ben3
xi1
ban4
chi2
qu1
bi4
dao3
hai2
必须
bi4 xu1
ying1
李子
li3 zi
wu3
shou1
zhuan3
ban3
cheng2
保护
bao3 hu4
立即
li4 ji2
经历
jing4 li4
kong1
工程
gong1 cheng2
hou4
jiang1
cheng2
ji2
ge2
jue2
lian3
li3
shen1
huo3
基础
ji1 chu3
ne
gao4
qiu2
附近
fu4 jin4
zhi4
bao3
qing1
zhong4
dang3
man3
保留
bao3 liu2
chuan2
bu4
道德
dao4 de2
liu2
shi4
保证
bao3 zheng4
ji1
武器
wu3 qi4
qiang2
jiang4
shen4
识别
shi2 bie2
pian4
wei4
休息
xiu1 xi1
办法
ban4 fa3
pai4
描写
miao2 xie2
she4
si4
电影
dian4 ying3
根据
gen1 ju4
形式
xing2 shi4
shi1
na2
ying3
dao3
xiang1
ju4
liang3
就要
jiu4 yao4
成功
cheng2 gong1
chang2
zhang3
zou3
睡觉
shui4 jiao4
za2
zhan4
头发
tou2 fa
好用
hao3 yong4
就是
jiu4 shi4
zhu3
tong2
左边
zuo3 bian
现金
xian4 jin1
信用卡
xin4 yong4 ka3
cong2
bi3
ru2
主义
zhu3 yi4
事情
shi4 qing
埃及
ai1 ji2
已经
yi3 jing1
cheng2
jing1
所有
suo3 you4
如果
ru2 guo3
个人
ge4 ren2
走得快
zou3 de kuai4
kai1
知道
zhi1 dao4
yun2
suo3
dong4
右边
you4 bian
kuai4
yu2
文化
wen2 hua4
开始
kai1 shi3
fa1
ri4
东西
dong1 xi1
fang1
正在
zheng4 zai4
使用
shi3 yong4
看见
kan4 jian4
宽恕
kuan1 shu4
gou3
yi3
you4
收音机
shou1 yin1 ji1
国家
guo2 jia1
xing2
hang2
ting1
zhi1
fu4
成为
cheng2 wei2
完成
wan2 cheng2
活动
huo2 dong4
石头
shi2 tou
jian4
hei1
水果
shui3 guo3
世界
shi4 jie4
橙子
cheng2 zi
jiao4
方面
fang1 mian4
gen1
天气
tian1 qi4
qi3
hai2
huan2
qin1
起来
qi3 lai2
帽子
mao4 zi
地方
di4 fang
经常
jing1 chang2
变成
bian4 cheng2
起飞
qi3 fei1
如此
ru2 ci3
法国
fa3 guo3
主要
zhu3 yao4
ding3
鸡肉
ji1 rou4
jiu4
食品
shi2 pin3
晴朗
qing2 lang3
果汁
guo3 zhi1
chu1
梯子
ti1 zi
shei2
cha2
he1
所以
suo3 yi3
名字
ming2 zi
俄国
e2 guo2
面条
mian4 tiao2
dang1
yong4
zhi3
hou4
专家
zhuan1 jia1
总是
zong3 shi4
zhuan1
弟弟
di4 di
平常
ping2 chang2
从不
cong2 bu4
有时候
you3 shi4 hou
bing1
ruo4
si1
拿去
na2 qu4
拿来
na2 lai2
兵力
bing1 li4
专门
zhuan1 men2
jiu1
zao4
guan1
创造
chuang4 zao4
ji4
ji3
luo4
la4
ji2
收集
shou1 ji2
bao3
shi4
电视
dian4 shi4
sui1
虽然
sui1 ran2
zhi4
la1
la2
bian1
离开
li2 kai1
xiao4
jiao4
bao1
sui2
xi3
li2
jin4
格外
ge2 wai4
ge2
jian3
pa4
研究
yan2 jiu1
ceng2
wei1
jing1
sha1
准备
zhun3 bei4
微笑
wei1 xiao4
问题
wen4 ti2
zuo4
wai4
声音
sheng1 yin1
ci3
da2
shi2
zhen1
qi2
其他
qi2 ta1
几乎
ji1 hu1
便宜
pian2 yi
自己
zi4 ji3
yu3
ke4
向着
xiang4 zhe3
作者
zuo4 zhe3
最近
zui4 jin4
fa3
ding4
yi4
意外
yi4 wai4
鞋子
xie2 zi
实际
shi2 ji4
法律
fa3 lv4
便
bian4
pian2
机器
ji1 qi
决定
jue2 ding4
sheng1
内容
nei4 rong2
方便
fang1 bian4
hui2
参与
can1 yu4
fan1
ji1
ji3
ji1
身体
shen1 ti3
亲身
qin1 shen1
zheng4
送给
song4 gei3
ye4
jin4
活力
huo2 li4
zui4
人民
ren2 min2
政府
zheng4 fu3
安全
an1 quan2
全部
quan2 bu4
北京
bei3 jing1
部分
bu4 fen
巴黎
ba1 li2
ji3
kou3
回答
hui2 da2
感情
gan3 qing2
jiang1
力量
li4 liang
人口
ren2 kou3
一定
yi2 ding4
qing2
deng3
这样
zhe4 yang4
意见
yi4 jian4
wen4
nian4
wei4
xiang4
zhong3
zhong4
ping2
医院
yi1 yuan4
yang4
guan1
huo4
du2
ba3
先生
xian1 sheng
xin1
ban3
bing4
新闻
xin1 wen2
ti2
提高
ti2 gao1
将来
jiang1 lai2
实在
shi2 zai4
声名
sheng1 ming2
相信
xiang1 xin4
此地
ci3 di4
min2
但是
dan4 shi4
白话
bai2 hua4
zhe3
shen1
jian1
jian4
dan4
高兴
gao1 xing4
ye4
di4
进步
jin4 bu4
胡萝卜
hu2 luo2 bo
duan4
手段
shou3 duan4
团结
tuan2 jie2
tuan2
竟然
jing4 ran2
zhong1
ju3
hu1
经济
jing1 ji4
宝剑
bao3 jian4
可怕
ke3 pa4
zheng4
jing4
ke4
曾经
ceng2 jing1
chong1
chong4
shi4
客气
ke4 qi
guan1
签证
qian1 zheng4
标准
biao1 zhun3
亏缺
kui1 que1
天堂
tian1 tang2
地狱
di4 yu4
yu4
ku3
痛苦
tong4 ku3
zhu4
注意
zhu4 yi4
fei4
学费
xue2 fei4
足够
zu2 gou4
gou4
zhao1
qun2
群众
qun2 zhong4
re4
tui1
wan3
xiang3
影响
ying3 xiang3
gang3
shi4
形势
xing2 shi4
xing1
duan4
pan4
判断
pan4 duan4
chen2
zhang3
wo4
施洗
shi1 xi3
baptize