Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

hai loại tế bào thần kih và chức năng

Neuron và té bàm thần kinh đệm ;


Neuron có chức năng truyền thông tin, phối hợp các hoạt động cảm giác và vận động;


Tb thần kinh đệm: hỗ trợ, duy trì môi trường xung quanh neuron và giúp truyền tín hiệu nhanh

cấu tạo neuron gồm có 3 thành phần

thân; sợi nháh và sợi trục

cấu tạo sợi trục (đoaọn đầu, cấu tạo hai loại thân)

đoạn đầu là vùng nhạy cảm, còn gọi là gò sợi trục;


loại có bao myelin: những nơi không có bao myelin gọi là rãnh Ranvier;


loại không có bao myelin: sợi trục được bao bởi tế bào Schwann, đầu tận cùng tiếp xúc với tế bào thần kinh khác qua synapse

Phân loại neuron theo cấu trúc, ta có:

neuron một cực;


neuron hai cực;


neuron giả một cực;


neuron nhiều cực

những nơi có nhiều neuron nhiều cực

tiểu não

phân loại neuron theo chức năng, ta có:

neuron cảm giác; (thường một cực0


neuron vận động; (thường nhiều cực)


neuron trung gian;

Neuron cảm giác có vai trò ...

truyền tín hiệu từ các thụ thể cảm giác về hệ thần kinh trung ương;


còn gọi là neuron hướng tâm

neuron vận động ngược lại

neuron trung gian có ở ....


có vai trò ...

nhiều ở hệ thần kinh trung ương (vd tủy sống); giúp liên lạc giữa neuron cảm giác và neuron vận động và phối hợp chức năng giữa chúng

tại màng sợi trục có 3 loại kênh ion: ...

kênh thụ động;


kênh ion bị kích hoạt hóa học;


kênh ion bị kích hoạt bởi điện thế

Kênh ion thụ động (tìm thấy ở đâu? Là những kênh vận chuyển ion gì? )

tìm thấy ở khắp nơi trên tế bào; Na+, K+, Ca++, Cl-

đuôi gai còn gọi là ...

sợi nhánh

những kênh ion nào có ở thân neuron

cả ba loại kênh

Những kênh ion bị kích hoạt hóa học có ở đâu? Hoạt động như thế nào?

có ở thân tb, ở đuôi gai (sợi nhánh); đóng bởi các cửa ngăn dòng ion qua màng và của này mở khi có chất hóa học vào các vị trí trên kênh protein này

Những kênh ion bị kích hoạt bởi điện thế có ở đâu?


có vai trò gì ?

có ở màng sợi trục và thân tb; có vai trò phát sinh và lan truyền điện thế động

Kết hợp cả trong HTKTW và HTKNB, ta có các loại tb thần kinh đệm sau: ...

tb ống nội tủy, tb hình sao, vi tế bào đệm, tế bào ít nhánh, tb Schwann và tế bào vệ tinh

vai trò của tb ống nội tủy

sản xuất và lưu thông dịch não tủy

vai trò của tb hình sao

tạo ra hàng rào máu não

vai trò của vi tế bào đệm

thực bào

vai trò của tế bào ít nhánh

tạo bao myelin của sợi trục

tb Schwann

bao quanh sợi trục (MỘT SỐ TẠO THÀNH BAO MYELIN), bảo vệ sợi trục khỏi dịch gian bào xung quanh và dẫn truyền xung thần kinh nhanh chóng

tất cả sợi trục đều được tế bào Schwann bảo vệ

các tế bào vệ tinh (vị trí)

bao quanh các hạch

tập hơp các thân neuron tạo thành ...

các hạch được bao quanh bởi tế bào vệ tinh

thời gian tiềm tàng là gì ?

thời gian đi từ điểm bị kích thích đến cực ghi

t=d/v

điểm kích thích tạo xung điện thế động

gò sợi trục

sai biệt nồng độ ion Na+ và K+ ở hai bên màng được duy trì bởi ..

bơm Na/K - ATPase (bơm Na+ ra ngoài và bơm K+ vào trong)

Nồng độ K+ hai bên màng ..; do đâu?

K+ bên trong nhiều hơn bên ngoài; do màng tế bào thần kinh khi nghĩ ngơi có tính thấm nhiều hơn với K+ (ở điện thế động thì mmàng có tính thấm nhiều với Na+ hơn K+)

thời gian tiềm tàng là gì ?

là một khoảng thời gian ngắn điện thế khôg thay đổi sau kkhi bị kích thích. Tương ứng với thời gian xung đi dọc sợi trục từ điểm bị kích thích đến điện cực ghi

tỷ lệ vói khoảng cách và vận tốc dẫn truyền xung trong sợi trục

ngưỡng khi màng bị khử cực và trị số dương tối đa

-45mV; +25 mV

giai đoạn khử cực chậm và giai đoạn tăng cực chậm

giai đoạn khử cực chậm hay điện thể âm chậm (ở 70% nhịp tái cực giảm dần);


giai đoạn tăng cực chậm hay điện thế dương chậm (giai đoạn điện thế âm hươn lúc đầu)

2 cửa của kênh Na+ và hoạt động của nó

cửa kích hoạt: mở khi điện thế màng đến ngưỡng (-45mV), cửa kích hoạt mở Na+ đi vào tế bào và gây khử cực mạnh;


cửa bất hoạt: lệ thuộc thời gian (KÊNH Na+ đóng LỆ THUỘC THỜI GIAN, KÊNH K+ đóng CHỈ LỆ THUỘC ĐIÊN THẾ) và độc lập với cửa kích hoạt

ba trạng thái của kênh Na+

trạng thái nghĩ;


trạng thái bị kích hoạt;


trạng thái bị bất hoạt;

Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động, kênh K+ đóng và mở khi nào?

đóng khi màng bị khử cực và mở khi màng tái cực

giá trị chêh lệch điện thế là bao nhiêu có thể gây ra điện thế trương điện?

15 mV

ĐTTĐ là gì?

sự thay đổi điện thế tại chỗ bị kích thích khi kích thích với cường độ dưới ngưỡng

định luật tất cả hay không có gì ?

...

điện thế trương điện dương và điện thế trương điện âm

dương nếu điện cực là anode; âm nếu điện cực là cathode


dương làm tăng ngưỡng, có tác dụng ức chế; âm làm giảm ngưỡng, gây hưng phấn

dương làm

độ lớn của điện thế trương điện phụ thuộc vào: ...

cường độ kích thích và điện cực là catot hay anot

đáp ứng của tế bào thần kinh phụ thuộc vào ...

thời gian và cường độ

Ngưỡng, thời gian hữu dụng và thời trị

ngưỡng là cường độ tối thiểu của kích thích đủ gây đáp ứng;


thời gian hữu dụng: thời gian cần để kích thích đạt ngưỡng gaay đáp ứng;


thời trị: thời gian để kích thích có cường độ gấp đôi ngưỡng gây đáp ứng

giai đoạn trơ tuyệt đối và giai đoạn trơ tương đối

không thể phát sinh điện thế động và phát siinh với điện thế ngưỡng lớn

điện thế ở hai màng khi bị kích thích

trong mang điện tích dương, ngoài mang điện tích âm

sự tạo thành điện thế trương điện

điện tích dương từ hai phía của vị trí tạo điện thế động di chuyển về vùng mang điện tích âm (ở sợi trục có bao myelin thì hiện tượng này nhảy vọt từ eo Ranvier này sang eo Ranvier kế tiếp)

xảy ra ở tb thần kinh có sợi trục không có myelin (dẫn truyền cục bộ)

vận tốc dẫn truyền thần kinh từ các thoi cơ vào trung tâm dẫn truyền với vận tốc ....

80-120m/s

tốc độ dẫn truyền thần kinh trên sợi trục thần kinh có bao myelin phụ thuộc vào ...

đường kính, dộ dày và độ dài bao myelin ...

màng não bao gồm: ...

màng cứng, màng nhện và màng mềm.

dịch não tủy được sản xuất bởi ...

đám rối mạch mạc trong các não thất

dịch não tủy được chứa ở ...

trong khoang dưới nhện, hệ thống não thất xung quanh-bên trong não, tủy sống

vai trò của dịch não tủy : ..

bao bọc và làm đệm cho HTKTW

Những khác biệt của dịch não tủy so với huyết tương: ...

ít protein, ít glucose, nhiều Cl- và K+

động mạch của não bắt nguồn từ hai động mạch là ....

động mạch đốt sống và động mạch cảnh trong

tại sao động mạch nền được gọi là động mạch nền ?

vì hai động mạch đốt sống sau khi đi qua lỗ lớn xương chẩm vào sọ thì hợp lại ở trươcs rãnh nền của cầu não thành đôgnj mạch nền

2 ngành cùng của động mạch nền là ...

động mạch não sau; sau khi cho các nhánh vào cầu não và tiểu não

động mạch cảnh trong sau khi tới ... ở trong sọ đến ... thì chia thành 3 ngành cùng là ...

xoang tĩnh mạch hang; mõm yên trước thì chia thành 4 ngành cùng là: động mạch não trước, động mạch mạc trước, động mạch thông sau và động mạch não giữa

Vòng động mạch (đa giác ... ) gồm ....

đa giác Willis; 6-7 động mạch nối nhau, gồm các cặp động mạch não trước, động mạch thông sau, động mạch não sau. Đôi khi có thêm động mạch thông trước