Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/117

Click to flip

117 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hur långt kan du köra innan växlingsknappen börjar blinka och tjuta när du genomför växling?

850 m

Vad innebär ATC-beskedet 0P i förindikatorn?

Att en huvudsignal 2-5 signaler bort står i "stopp"

Vad innebär ATC-beskedet 4L?

L innebär att det finns flera restriktioner. I det här fallet är den första restriktionen 40km/h. När man har passerat den punkten visas nästa restriktion.

Det är i huvudsak tre saker som ATC kan utföra, vilka?

ATC övervakar tågets hastighet, signaler och bromsar vid behov.

Vilken uppgift har en balis?

Balisen överför information från banans signaler och tavlor till fordonet.

Hur fungerar strömförsörjningen till en balis?

Det induceras en spänning i den genom ett magnetfält från drivfordonets antenn.

Varför måste det vara minst två baliser i en balisgrupp?

Om en skulle gå sönder.


För att se till att tillräcklig informationsmängd överförs.


Det är även så att fordonets dator ska kunna avgöra om informationen gäller aktuell eller motsatt körriktning.

Vilka huvudkomponenter ingår i ATC-fordonsutrustning?

Registreringsutrustning


ATC-panel


Nöd- och driftbromsventiler


Datordel


Diverse givare: hastighet och tryck


ATC-antenn


Strömställare ATC


Säkring ATC


Környckel

Det finns två tillverkare av ATC-utrustningen, vilka?

Ansaldo och Bombardier.

Huvudspår är belägna inom tre områdestyper, vilka?

ATC-område


•ATC-arbetsområde


•Område utan ATC

Vad är en S-tavla med signalbaliser?

Det finns en balisgrupp för huvudsignal vid S-tavlan om denna har en tilläggsskylt.

Vad är försignalbaliser?

Tavlan försignalbaliser utmärker en punkt där en balisgrupp kan komma att lämna ett restriktivt ATC-besked. Detta visas i förarpanelen.

Vad är en repeterbalis?

Tavlan visar var ett tidigare lämnat restriktivt ATC-besked kan komma att uppdateras. (Den repeterar nästkommande hsi:s besked.)

Förklara termen ATC tillslagen.

När ATC startar upp testar den bl.a. antenn och utrustning. När testet är avslutat och kvitterat är ATC:n tillslagen.

Förklara termen ATC verksam.

När tågdatan har matats in med inmatningsknappen är ATC:n verksam.

Vad menas med ATC-besked?

Att förarpanelen visar besked i minst en av indikatorerna.

Vilken sth gäller då du saknar ATC-besked inom ATC-område respektive i område utan ATC?

ATC-område: sth är 40 eller 80 km/h enligt signalbeskedet.


Område utan ATC: signalbesked från huvudsignaler och hastighetstavlor gäller.

Hur utmärks gränsen för ett ATC-område?

Med tavlorna "ATC börjar" och "ATC slutar".

Vad gäller angående användning av ATC vid tågfärd?

ATC ska vara verksam och ha rätt värden inmatade.

Nämn tre tillfällen då tåg får framföras utan ATC.

•Pålok


•ATC-arbetsområde


•Vid uppstart på område utan ATC


•ATC-fel, efter tillstånd från operativ arbetsledning

Beskriv innebörden av "tågövervakning".

ATC har enbart blivit inmatat och övervakar bara takhastigheten. Tåget har varken passerat en huvudsignal eller hastighetstavla.

Beskriv innebörden av "delövervakning".

ATC har erhållit körsignalinformation. Tåget har passerat en huvudsignal, men ännu ingen hastighetstavla.

Beskriv innebörden av "fullständig övervakning".

ATC har fått hastighets- och signalinformation. Tåget har mao. passerat både huvudsignal och hastighetstavla.

Förklara skillnaden mellan 40- och 10-övervakning.

Knäpunkten ligger vid 40 respektive 10 km/h. Vart knäpunkten ligger beror på hur lång skyddssträckan bakom en signal i "stopp" är. Är skyddssträckan kort blir följden att frisläppningshastigheten blir lägre.

Vad menas med tågegenskapskod?

Det är egenskaper hos vissa tåg- eller spärrfärdssätt som matas in i spårfordonets tågskyddssystem som tågdata så att speciella baliser kan läsa av dem och ge rätt besked till fordonssättet. Ex; om du har Stax D. I det fallet skriver du in koden 258 som retardation och matar in med höjningsknappen. Det är en egenskapskod.

Vad är ett ATC-förbesked?

Ett besked om en längre fram gällande restriktion/sth. Visas på förarpanelen, i förindikatorn.

Vad är ett ATC-huvudbesked?

Det är ett besked om den för tillfället gällande sth. Visas på förarpanelen i huvudindikatorn.

Beskriv en A-bortflyttning.

Man flyttar på målpunkten för ATC, från en huvudsignal till ex. den första huvudspårsskiljande växeln eller en annan punkt (som i sådana fall utmärks med målpunktstavla).Detta gör att vi kan hålla en högre hastighet än normalt förbi en signal som ger besked om hastighetsnedsättning pga växelkurva.

Beskriv en P-bortflyttning.

P står för preliminär försignalering och gäller alltid en signal. När målpunkten vid en restriktion inte är nästa signal utan en som finns bortom den (2-5 signaler längre bort).

Vad menas med en halvutrustad hastighetsnedsättning?

Den här enbart baliser vid förvarningstavlan (alternativt orienteringstavlan, beroende på bana) och baliser saknas vid det höjande beskedet, man behöver då trycka in höjningsknappen där hastighetsnedsättningen tar slut. (När man ser en höjande hastighetstavla; tryck).

Vad menas med balisinformationsfel?

Det är när ATC-utrustningen inte får full/komplett information från baliser.

Hur presenteras balisfel typ 1 i förarpanelen?

3 tonstötar ljuder


Balisfellampan blinkar


•Lampa "mindre fel" tänds


•Full information visas i indikatorerna

Hur presenteras balisfel typ 2 och 3 i förarpanelen?

3 tonstötar


•Balisfellampan blinkar


•Lampa "mindre fel" tänds


•Huvudindikatorn blinkar "FEL"


•ATC bromsar ned tåget till 80 km/h

Vilka blir dina omedelbara åtgärder då du har fått ett balisinformationsfel med 80-övervakning?

Fullbromsa till 80 km/h


•Agera som om nästa huvudsignal visar "stopp"


•Ta fram felkoden (91, hastighetstumhjulet)


•Rapportera in fel och var det uppstod till TKL, säg att det är 80-övervakning

Vad är ett ATC-fel?

Fel på ATC-utrustningen. Dvs. systemfel/transmissionsfel.

Hur upptäcker du att det har inträffat ett ATC-fel?

Lampa "ATC-fel" tänds


•Ton f1 och f2 ljuder oavbrutet


•För- och huvudindikator släcks

Vilka blir dina omedelbara åtgärder vid ett inträffat ATC-fel?

Stanna


•Ta fram felkoden


•Kontakta TKL


•Starta om ATC-anläggningen


•Kör vidare till nästa driftplats


•Om felet kvarstår: kontakta operativ arbetsledning för tillstånd att köra vidare utan verksamt ATC

Vad ska rapporteras till TKL vid ett inträffat balisinformationsfel?

Plats, felkod samt om det är 80-övervakning.

Vad innebär blinkande lampor i ATC-panelen?

Att de går att kvittera, om föraren bedömer att det är lämpligt.

Hur ser du på panelen att ATC tagit över och tillsatt broms?

Lampa "ATC-broms" tänds med fast sken.

När lossar bromsen då ATC har ingripit?

När man trycker på lossningsknappen (vilket går att göra när hastigheten är +5 över det värde har ATC begärt).

Vad sker vid ATC-starttest?

ATC testar antennen och övrig utrustning, om den kan använda bromssystemet via nödbromsventiler och driftbromsventiler, att den har kontakt med manöverpanelen, att f1 och f2 ljuder samt ATC-fellampan.

Vilka tågdata ska matas in i ATC-utrustningen?

Takhastighet


•Tåglängd


•Tillsättningstid


•Retardationstal


•Kurvöverskridande


Egenskapskod (Vid behov)

Vilka tre blinkintervall finns?

Förblinkintervall


•Huvudblinkintervall


•Tonintervall

Hur presenteras blinkintervallen i ATC-panelen?

Förblinkintervall: förindikatorn blinkar + en tonstötHuvudblinkintervall: huvudindikatorn blinkar + en tonstötTonintervall: huvudindikatorn blinkar + två tonstötar

Vad innebär de olika blinkintervallen?

Förblinkintervall: 13 sek till ATC-ingripande, en tonstötHuvudblinkintervall: 8 sek till ATC-ingripande, en tonstötTonintervall: 3 sek till ATC-ingripande, två tonstötar

Vad innebär ett hastighetsbesked som visas med fast sken i huvudindikatorn?

Vid målpunkten visas gällande takhastighet med fast sken, förutsatt att föraren har bromsat ned så att fordonets hastighet matchar den som ATC begär.

Vad innebär ett hastighetsbesked som visas med blinkande sken i huvudindikatorn?

Att fordonet närmar sig målpunkten för den kommande sth/den punkt där ATC utlöser systembroms.

Blinkhastigheten i huvudindikatorn kan vara snabb eller långsam. Vad talar detta om för dig som förare?

Snabb blink: fordonets hastighet överskrider målhastighetenLångsam blink: fordonets hastighet har sänkts till under målhastigheten

Kan du överskrida det fasta besked du har i huvudindikatorn utan att ATC ingriper? Om ja, med hur mycket?

Ja.


Med 4 km/h innan tonstöt. Vid 5 km/h överskridande ljuder tonstötar för att uppmärksamma föraren.


Med 8 km/h innan bromsingripande.


Vid 9 km/h överskridande av sth börjar den bromsa. Överskridandelampan tänds.

Vilken är målhastigheten till en signal som visar "stopp"?

O km/h.

Vad menas med knäpunkt?

Knäpunkten är den punkt där tåget fortfarande kan bromsas till stopp om hastigheten är 39 respektive 9 km/h. Efter passage av knäpunkten kan hastigheten ökas till 49 eller 19 km/h.

Hur ser du i förarpanelen att du kör med en hastighet som understiger frisläppningshastigheten?

Nollorna blir små.

Hur ser du i ATC-panelen att du har passerat knäpunkten?

Förindikatorn slocknar, f2 ljuder i 0,2 sek.

Vad händer om du accelererar mot en restriktion?

ATC kommer att varna och eventuellt ingripa tidigare än om fordonssättet inte accelererar, pga att bromskurvan flyttas närmare tåget.

Om du själv påbörjar en bromsning mot en restriktion kommer ATC-kurvorna att flyttas. På vilket sätt?

Bromskurvan flyttas längre bort från tåget.

Vilka siffror i ett hastighetsbesked kan ersättas med bokstäver?

Entalssiffror.

När försvinner bokstaven L ur förindikatorn?

När hastighetstavlan för den första restriktionen har passerats.

Kan L förekomma i huvudindikatorn?

Nej.

När förekommer målpunktstavla?

Om den bortflyttade målpunkten inte är den första huvudspårskiljande växeln.

Kan det förekomma andra hastigheter än 0 tillsammans med bokstaven P?

Ja.

Vad betyder beskedet 4H?

Tåget närmar sig en ATC-övervakad övergång och bommarna har inte gått ned alt. vägskyddsanläggningen är felaktig. Målhastigheten är 0 km/h men ATC övervakar bromsningen till 40 km/h.

I vilka indikatorer kan bokstaven H förekomma?

Huvudindikatorn.

När övergår 4H från blinkande till fast sken?

När ATC övergår till att bevaka takhastigheten. Det sker strax innan vägövergången, där en övervakningspunkt finns. Beskedet försvinner där.

Kan det förekomma andra hastigheter än 40 i samband med bokstaven H?

Ja.

Vad gäller beträffande ATC vid växling?

Efter att växlingsknappen har tryckts in (stillaståendes) övervakar ATC:n 40 km/h oavsett körriktningsbyte. Ingen info tas från baliser. Man kan mao byta riktning och lätt passera en signal i stopp.

Vad gäller beträffande användning av ATC vid spärrfärd?

Om främsta fordonet har ATC ska det vara verksamt och ha rätt inmatade värden.

Hur gör du för att ATC ska gå över i växlingsläge?

Stannar tåget och trycker på växlingsknappen.

Vad övervakas i växlingsläget?

Takhastighet på 40 km/h.Balisinformation övervakas inte, varför man kan köra förbi signal i stopp utan att få systembroms.

Kan du köra i bägge riktningar i växlingsläget?

Ja.

Växlingsläget avaktiveras automatiskt efter en viss körsträcka. Hur lång är den?

900 m, förutsatt att knappen inte kvitterats.

När och hur blir du som förare uppmärksammad på att ATC snart kommer att gå ur växlingsläget?

ATC piper en gång och växlingsknappen börjar blinka.

Hur gör du för att återgå till verksamt läge efter att växlingsläget använts?

Trycker på inmatningsknappen.

När du startar upp ATC-utrustningen inträder en så kallad startrestriktion. Hur visas den?

Höjningslampan lyser på ATC-panelen som i övrigt är helt släckt.

Med vilken högsta hastighet kan du köra så länge startrestriktionen kvarstår?

40 km/h.

När försvinner startrestriktionen då du kör i "ATC-område"?

Efter 100 m körning


Fordonet passerar en Hsi


Föraren kvitterar bort den

När kan du tidigast själv kvittera bort en startrestriktion?

Om drivfordonet inte passerar en balisgrupp börjar höjningsknappen blinka efter 100m, det betyder att det är möjligt för föraren att kvittera bort 40-övervakningen.

Vid vilka tillfällen får du kvittera bort en startrestriktion?

Vid körning i område utan ATC (där ATC finns är det baliserna som kvitterar bort 40-övervakningen), vid punkt där det är tillåtet att hålla högre sth än 40 km/h.

Vad händer om du påbörjar en backning då ATC är verksam?

En 5 sek lång tonstöt ljuder och indikatorerna slocknar.

Vad händer om du backar mindre än 250m med verksamt ATC och sedan återigen kör framåt?

ATC kommer ihåg tidigare information, ex. signal i stopp, varför bromskurvorna ligger kvar vid körning framåt igen. (Som om backning aldrig hade ägt rum.)

Vad händer om du backar mer än 250m med verksamt ATC?

En ny körriktning präglas in och ATC:n börjar ta upp info i den nya körriktningen. Om fordonet förs framåt igen kommer all tidigare info om sth och signalbesked vara raderad ur ATC (först tågövervakning, sedan delövervakning och till sist fullständig övervakning i takt med fortsatt körning framåt).

Hur ska du göra om du har fått medgivande av TKL att passera en signal i "stopp"?

Trycka in stoppassageknappen (ej längre än 30 sek) och passera signalen med knappen intryckt. Släpp knappen när två stora nollor visas i huvudindikatorn.

På vilket sätt presenterar ATC att du har passerat en signal i stopp?

Två stora fasta nollor visas i huvudindikatorn. Så länge stoppassageknappen är intryckt lyser växlingsknappens lampa.

Vilken övervakningshastighet gäller efter passage av signal i "stopp"?

40 km/h.

Vad händer då du efter passage av signal i "stopp" därefter passerar en signal som visar "kör"?

40 visas i huvudindikatorn. När tåget helt och hållet har passerat signalen återkommer normala indikeringar.

ATC kan beräkna din verkliga retardation i tåget. Hur gör du för att avläsa denna?

En retardationskontroll, varpå lossningsknappen sedan trycks in och det uppmätta retardationstalet visas i förindikatorn.

Vad händer om din verkliga retardation är högre än den inställda?

Enbart det inmatade värdet visas i förindikatorn. Fordonet har en snabbare inbromsning än den ATC visar.

Vad är det för skillnad på retardationstal och bromsprocent?

Retardationstalet matas in och har med verklig retardation att göra, bromsprocenten matas inte in.

Hur gör du för att avläsa en felkod?

Snurrar in 91 på tumhjulen för hastighet. Entalssiffran först.

Vad innebär ATC-strömställarens läge ATC+Sifa?

Kvitteringsdonet inkopplat, ATC tillslagen. (Dvs man behöver trampa på säkerhetsgreppet en gång i minuten för att visa att man är på plats.)

Vid vilka tillfällen ska du använda läget ATC+Sifa?

När man kör på outrustat område.

Hur kan du avläsa aktuell hastighet och aktuellt huvudledningstryck i ATC?

Genom att snurra in kod 98 på tumhjulen för hastighet.

Vid vilka tillfällen lyser lampa "mindre fel"?

Vid bl.a. balisinformationsfel eller när det finns en felkod som inte påverkar säkerheten.

Vad är ett balisöverensstämmelsefel?

ATC:n ger ett mer restriktivt besked än det banan ger. Ex; en signal som visar vänta stopp, medan ATC säger att den är i stopp.

Kan tågdata ändras under gång?

Ja.

Hur lång tid är det kvar till ATC-bromsingrepp när 4H blinkar i huvudindikatorn?

8 sekunder.

Vart ligger målpunkten och vilken är målhastigheten när H visas på förarpanelen?

Målpunkten finns vid vägkorsningen


•Målhastigheten är 0 km/h

När återkommer hastighetsbeskedet i huvudindikatorn efter ett H-besked?

Strax innan vägövergången (ca 100m innan), vid övervakningspunkten.

Behöver du trycka på höjningsknappen när du har H på förarpanelen?

Nej.

Om du passerar en skredvarningsförsignal som visar gul blink, vad visas i ATC-panelen och vad gör du?

Två stora nollor visas. Bromsa/stanna.

Hur ser du att en signal du närmar dig är 10-övervakad?

Det visas tre nollor i förindikatorn.

Var finns felet vid ett ATC-fel?

I ATC-utrustningen i fordonet.

Var finns felet vid ett balisöverensstämmelsefel?

Mellan signal och balis. Beskedet ATC ger är mer restriktivt än vad den optiska signaleringen visar. (Signal till balis.)

Var finns felet vid ett balisinformationsfel?

I överföringen mellan balis och fordon.

När ska ATC vara verksam?

Alltid vid tågfärd. Alltid när det är möjligt.

Hur fort får du köra på icke ATC-utrustat område med ATC-utrustat fordon?

Enligt signalbesked från tavlor och optiska signaler.

Hur fort får du köra med tre streck i huvudindikatorn?

Max 80 km/h.

Beskriv procentöverskridande?

Att man får överskrida sth med en viss procent. Hur mycket går att utläsa i linjeboken. Siffra 2 = 10%, siffra 6 = 30%.

Vad händer om du stannar efter en huvudsignal som visar "kör, vänta kör"?

Ingenting. Men ATC visar två stora nollor i huvudindikatorn och förutsätter att nästa signal visar stopp.

Vad ska vi förvissa oss om vid slutet av ATC:s uppstartstest?

F1 och f2 ljuder


• ATC-larm lyser med fast sken (rött)


• ATC-panelen är i övrigt släckt


• NB-ventilen SIFA hålls stängdTryck på inmatning, håll knappen intryckt och kontrollera att:


• Alla lampor utom ATC-larm lyser


• F2 ljuder


• Indikatorerna visar åttor på alla positionerATC är nu tillslagen. Höjningsknappen blinkar, inmatning blinkar.När man matar in tågdatan nu lyser höjningsknappen med fast sken och ATC är verksam.

Vad visas i huvudindikatorn om du ställer in orimliga tågdata?

-F-

Vad ska du göra om du för tillfället inte kan göra en retardationskontroll?

Mata in ett lägre retardagionsvärde i ATC tills retardationskontrollen kan utföras.Minska retardationen med:


010 för blockbromsade tåg


020 för skivbromsade tåg

Vad gör du om du stannat ovanpå baliser?

I system H ska fordonssättet framföras med hel siktfart till dess att fullständigt ATC-besked erhålls.Om beskedet i huvudindikatorn växlar till fasta nollor, kontakta TKL.

Vad innebär 100 på vippomkopplaren istället för 150?

ATC räknar med reducerad bromsverkan. Det läget ska användas när det är halt ute.

Hur gör du för att kontrollera vilken tågegenskapskod som är inställd?

Ställer vänstra tumhjulet för retardation i läge 2-9. Då visas tågegenskapskoden i huvudindikatorn.

Vilken egenskapskod har ett normaltåg?

298

Vad händer vid körning från område med ATC till område utan ATC?

5 sekunder lång tonstöt f2 vid gränsen


• Indikatorerna slocknarSamma sak händer vid passage in i ATC-arbetsområde.