Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Believe
inanmak
Good luck
iyi şans
Bad luck
kötü şans
Bring
getirmek
Superstitious
batıl inançları olan
Superstition
batıl inanç
Blue bead
mavi boncuk
Protect
korumak
Against
- e karşı
Evil eye
kem göz
Coffee reading
kahve falı
Future
gelecek
Common
yaygın, genel
Scientific
bilimsel
Irrational
mantıksız
Belief
inanç
Myth
efsane
Tradition
gelenek
Graveyard
mezar
Ghost
hayalet
Luck
şans
Unlucky
şanssız, talihsiz
Sneeze
hapşırmak
Come from
- den gelmek
Four leaved clover
dört yapraklı yonca
Attract
çekmek, cezbetmek
Avoid
kaçınmak
Ladder
merdiven
Touch
dokunmak
Mirror
ayna
Horse shoe
nal
Definitely
kesinlikle
Flat
daire
Hurry
acele etmek
Relationship
ilişki, alaka
Palm reading
el falı
Receive
almak
Change
değiştirmek
Manager
yönetici
Are you kidding?
şaka mı yapıyorsun?
Trick
hile
Bat
yarasa
Fortune
talih, şans
I hope
umarım
Crisp
çıtır çıtır
Sesame seed
susam tohumu
Long term
uzun dönem
Goal
amaç
Do you think?
sence?
Lose
kaybetmek
Towards
- e doğru
Follow
takip etmek
Rich
zengin, varlıklı
Destroy
yıkmak, harap etmek
Knock on wood
tahtaya vurmak
Spirit
ruh
Misfortune
talihsizlik
Hang
asmak
Hole
delik
Defecate
Dışkı yapmak
Property
mal, mülk
Sign
işaret
Door knob
kapı tokmağı
İron
demir, ütü
Nightmare
kabus
Wallet
cüzdan
Plug
prize takmak
Unplug
prizden çekmek
Star sign/ horoscope
burç